SBT Lịch sử 9

Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Lịch sử 9
Đề kiểm tra học kì II Lịch sử 9 SBT Sử lớp 9: Trình bày âm mưu, thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược”Việt Nam hoá chiến tranh”.Nêu thắng lợi của nhân dân ta trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”
Đề kiểm tra học kì II Lịch sử 9 SBT Sử lớp 9: Trình bày âm mưu, thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược”Việt Nam hoá chiến tranh”.Nêu thắng...
Đề kiểm tra học kì II Lịch sử 9 - SBT Sử lớp 9. Giải bài 1,2,3, bài tập trang 124 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa Chiến lược...
Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 SBT Sử lớp 9:  Cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã có tác động đến xã hội Việt Nam là từ một xã hội phong kiến trở thành xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến?
Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 SBT Sử lớp 9:  Cuộc khai thác thuộc địa của...
Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 - SBT Sử lớp 9. Giải bài 1,2,3, bài tập từ trang 121 - 123 SBT Lịch sử 9. Bài...
Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) SBT Sử lớp 9: Trình bày ý nghĩa của những thành tựu và nêu những khó khăn, tồn tại trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới ( 1986-2000)
Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) SBT Sử lớp 9: Trình bày ý nghĩa của...
Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) - SBT Sử lớp 9. Giải bài 1,2,3,4, 5,6, bài tập từ trang 117 - 119 SBT Lịch sử...
Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 SBT Sử lớp 9: Việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mọi mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ có ý nghĩa gì
Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 SBT Sử lớp 9: Việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và...
Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 - SBT Sử lớp 9. Giải bài 1,2,3,4, 5,6, bài tập từ trang 114 - 116 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc...
Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975) SBT Sử lớp 9: Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước ( 1954-1975)
Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975) SBT Sử lớp 9: Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi...
Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) - SBT Sử lớp 9. Giải bài 1,2,3,4, 5,6, bài tập từ trang 109 - 113 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy điền...
Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973) SBT Sử lớp 9: Hậu phương Miền Bắc đã chi viện những gì và bằng cách nào cho tiền tuyến miền Nam đánh Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968? Ý nghĩa
Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973) SBT Sử lớp 9: Hậu phương Miền Bắc đã chi viện những gì và...
Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) - SBT Sử lớp 9: Giải bài 1,2,3,4, 5,6, bài tập từ trang 105 - 108 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy điền...
Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965) SBT Sử lớp 9: Trình bày nội dung và ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ( 9 -1960)
Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965) SBT Sử lớp...
Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965) - SBT Sử lớp 9. Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7, bài tập từ trang...
Đề kiểm tra 1 tiết học kì II Lịch sử 9 SBT Sử lớp 9:  Trình bày hoàn cảnh và nội dung của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941)
Đề kiểm tra 1 tiết học kì II Lịch sử 9 SBT Sử lớp 9:  Trình bày hoàn cảnh và nội dung của hội nghị lần thứ 8 Ban...
Đề kiểm tra 1 tiết học kì II Lịch sử 9 - SBT Sử lớp 9. Giải bài 1,2,3,4, bài tập trang 100 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Nhận xét vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với...
Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) SBT Sử lớp 9: Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương
Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) SBT Sử lớp 9: Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa...
Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) - SBT Sử lớp 9. Giải bài 1,2,3,4, 5,6, bài tập từ trang 95 - 98 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy...
Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) SBT Sử lớp 9: Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950? Hãy trình bày diễn biến chính của chiến dịch
Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) SBT Sử lớp 9: Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới...
Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) - SBT Sử lớp 9. Giải bài 1,2,3,4, 5,6, bài tập từ trang 91 - 94 SBT Lịch sử 9. Bài 2....