Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 1: Nội dung công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp là gì?

CHIA SẺ
Nội dung công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp là gì? Về chính trị: Thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị (tức nhiều đảng tham gia công việc chính trị cùa đất nước), … trong Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nội dung công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp là gì?

2. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đưa đến hậu quả gì?


Câu 1. Nội dung công cuộc cải tổ của Gooc-ba-chốp:

– Về chính trị: Thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị (tức nhiều đảng tham gia công việc chính trị cùa đất nước), xóa bỏ chế độ một đảng ( Đảng Cộng sản) nắm vai trò lãnh đạo nhà nước, tuyên bố dân chủ và “công khai” mọi mặt.

– Về kinh tế: Tuy đề ra nhiều phương án nhưng chưa thực hiện được gì kinh tế đất nước tiếp tục suy giảm, dẫn đến những bất ổn về chính trị, xã hội.

– Về xã hội: Nhiều cuộc bãi công diễn ra, nhiều nước cộng hòa đòi li tách thành những quốc gia độc lập, các thế lực chống đối ráo riết hoạt động.

2. Sự sụp đổ của xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu đưa đến hậu quả:

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu đến hệ thống xã hội chủ nghĩa không còn tồn tại nữa. Hội đồng tương trợ tế cũng chấm dứt hoạt động (6 – 1991). Đây là một tổn thất hết sức nặng nề với phong trào cách mạng thế giới và các lực lượng tiến bộ trong cuộc tranh vì độc lập, chủ quyền dân tộc, hòa bình ổn định và tiến bộ xã hội.