Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 7 Phần 2: Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế – văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)?

CHIA SẺ
Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế – văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)? Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp … trong Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 7 Phần 2. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Hãy nêu những mục tiêu và thành tựu của công cuộc đổi mới trong việc thực hiện Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986 – 1990)?

2. Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế – văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)?


1. Mục tiêu và thành tựu của công cuộc đổi mới trong việc thực hiện Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986 – 1990) là:

– Mục tiêu: Cả nước tập trung sức người sức của thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế: lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

– Thành tựu:

+ Từ chỗ thiếu ăn hàng năm (năm 1988, ta phải nhập 45 vạn tấn gạo) đến năm 1990, đã đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước, có dự trữ, xuất khẩu.

+ Hàng hóa trên thị trường, nhất là hàng tiêu dùng dồi dào, trong đó nguồn hàng sản xuất trong nước tăng lên. Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh và mở rộng quy mô, hình thức. Hàng xuất khấu tăng ba lần. Năm 1989, xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo (đứng thứ ba sau Thái Lan và Mĩ), bắt đầu xuất khẩu dầu thô.

2. Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế – văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000):

 – Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.

 – Một số vấn đề văn hóa, xã hội còn bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết.

 – Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng.