Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 1: Về đồi ngoại, Liên Xô thực hiện chính sách gì?

CHIA SẺ
Về đồi ngoại, Liên Xô thực hiện chính sách gì?; Trong hai thập niên 50 và 60 của thế kỉ XX, sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng bao nhiêu? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Ga-ga-rin nhà du hành vũ trụ Liên Xô là:

A. Người đầu tiên bay lên Sao Hỏa.

B. Người đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

C. Người đầu tiên bay vào vũ trụ.

D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

2. Về đồi ngoại, Liên Xô thực hiện chính sách:

A. Chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước.

B. Hòa hợp với các dân tộc, quan hệ hữu nghị với các nước XHCN.

C. Chuyên từ đối đầu sang đối thoại.

D. Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.

3. Trong hai thập niên 50 và 60 của thế kỉ XX, sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng:

A. 10% sản lượng công nshiệp toàn thế giới.

B. 15% sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

C. 20% sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

D. 25% sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

4. Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức ra đời ở Đông Đức vào:

A. Tháng 7 – 1949.  C. Tháng 8 – 1949.

B. Tháng 9 – 1949.  D. Tháng 10-1949.

5. Từ năm 1945 đến năm 1949, các nước Đông Âu đã hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ của:

A. Cách mạng dân chủ nhân dân.

B. Cách mạng giải phóng dân tộc.

C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Để tiến hành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân , các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

C

A

C

D

A

II. PHẦN TỰ LUẬN.

6. Để  tiến hành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân , các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ:

– Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân.

– Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản.

– Ban hành các quyền tự do dân chủ.

– Việc hoàn thành nhiệm vụ trên trong hoàn cảnh cuộc dấu tranh giai cấp quyết liệt, đã đập tan mọi mưu đồ cùa các thế lực đế quốc phản động.