Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 1: Nội dung công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp là gì?
Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 1: Nội dung công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp là gì?
Nội dung công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chốp là gì? Về chính trị: Thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị (tức nhiều đảng tham gia công việc chính trị cùa đất nước), ... trong Kiểm tra 15 phút môn...
Kiểm tra môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 1 15 phút: Ở Đông Âu, khủng hoảng lên tới đỉnh cao vào năm nào?
Kiểm tra môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 1 15 phút: Ở Đông Âu, khủng hoảng lên tới đỉnh cao vào năm nào?
Ở Đông Âu, khủng hoảng lên tới đỉnh cao vào năm nào?; Năm 1989, nợ nước ngoài của Ru-ma-ni lên tới bao nhiêu? ... trong Kiểm tra môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 1 15 phút. Tham khảo chi tiết đề...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 1 Phần 1: Tổ chức hiệp ước Vác-xa-va ra đời (14 -5 -1955) nhằm mục đích gì?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 1 Phần 1: Tổ chức hiệp ước Vác-xa-va ra đời (14 -5 -1955) nhằm mục đích gì?
Tổ chức hiệp ước Vác-xa-va ra đời (14 -5 -1955) nhằm mục đích gì? Chống lại sự hiếu chiến của Mĩ và khối NATO ... trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 1 Phần 1. Tham khảo chi...
Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 1: Về đồi ngoại, Liên Xô thực hiện chính sách gì?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 1: Về đồi ngoại, Liên Xô thực hiện chính sách gì?
Về đồi ngoại, Liên Xô thực hiện chính sách gì?; Trong hai thập niên 50 và 60 của thế kỉ XX, sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng bao nhiêu? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử...
Chia sẻ đề kiểm tra Sử lớp 9 15 phút Chương 1 Phần 1: Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho nền kinh tế Liên Xô như thế nào?
Chia sẻ đề kiểm tra Sử lớp 9 15 phút Chương 1 Phần 1: Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho nền kinh tế Liên Xô như...
Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho nền kinh tế Liên Xô như thế nào?; Kế hoạch 5 năm lần thứ tư của Liên Xô hoàn thành thắng lợi vượt mức trước thời hạn bao nhiêu tháng? ......
Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 7 Phần 2: Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế – văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)?
Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 7 Phần 2: Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế – văn hóa sau 15 năm thực...
Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)? Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp...
Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 7 Phần 2: Trong 5 năm (1996 – 2000) tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm là bao nhiêu?
Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 7 Phần 2: Trong 5 năm (1996 – 2000) tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm là...
Trong 5 năm (1996 - 2000) tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm là bao nhiêu?; Trong kế hoạch 5 năm (1996 - 2000) kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển, tư liệu nào sau đây...
Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 có đáp án Chương 7 Phần 2: Đường lối đổi mới được đưa ra tại Đại hội Đảng lần thứ mấy?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 có đáp án Chương 7 Phần 2: Đường lối đổi mới được đưa ra tại Đại hội Đảng lần thứ...
Đường lối đổi mới được đưa ra tại Đại hội Đảng lần thứ mấy?; Đại hội lần thủ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào tháng nào? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 có...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 7 Phần 2: Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 – 1985 nhằm thực hiện những nhiệm vụ gì?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 7 Phần 2: Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 – 1985 nhằm thực hiện những nhiệm vụ gì?
Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 - 1985 nhằm thực hiện những nhiệm vụ gì?; Lập bảng so sánh về những thành tựu đã được giữa hai kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 - 1980) và (1981 -...
Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 7 Phần 2: Năm 1981 – 1985, thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là bao nhiêu?
Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 7 Phần 2: Năm 1981 – 1985, thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là bao nhiêu?
Năm 1981 - 1985, thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là bao nhiêu?; Tập đoàn Pôn Pốt cho quân tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lấn biên giới Tây - Nam nước...