SBT Hóa học 9

Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Hóa học 9
Bài 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5 trang 61 Sách BT Hóa lớp 9: Hãy viết các công thức chung của các polime trên và cho biết chúng được tạo ra từ những monome nào?
Bài 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5 trang 61 Sách BT Hóa lớp 9: Hãy viết các công thức chung của các polime trên và cho biết chúng được tạo ra...
Bài 54. Polime - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5 trang 61 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 54.1: Nhận xét nào sau đây đúng; Hãy viết các công thức chung của các polime...
Bài 53.1, 53.2, 53.3. 53.4 trang 61 SBT hóa học 9: Khi giặt quần áo dệt từ tơ tằm hoặc len lông cừu không nên giặt bằng xà phòng có tính kiềm cao mà nên giặt bằng xà phòng trung tính?
Bài 53.1, 53.2, 53.3. 53.4 trang 61 SBT hóa học 9: Khi giặt quần áo dệt từ tơ tằm hoặc len lông cừu không nên giặt bằng xà phòng...
Bài 53. Protein - SBT Hoá lớp 9: Giải bài 53.1, 53.2, 53.3. 53.4 trang 61 Sách bài tập hóa học 9. Câu 53.1: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau; Khi giặt quần áo dệt từ tơ...
Bài 52.1, 52.2, 52.3, 52.4 trang 60 SBT Hóa học 9: Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế etyl axetat
Bài 52.1, 52.2, 52.3, 52.4 trang 60 SBT Hóa học 9: Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình...
Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 52.1, 52.2, 52.3, 52.4 trang 60 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 52.1: Phát biểu đúng là; Từ tinh bột và các hoá chất cùng các...
Bài 51.1, 51.2, 51.3, 51.4 trang 59, 60 SBT Hóa 9: Saccarozơ bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra một phân tử fructozơ và một phân tử glucozơ?
Bài 51.1, 51.2, 51.3, 51.4 trang 59, 60 SBT Hóa 9: Saccarozơ bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra một phân tử fructozơ và...
Bài 51. Saccarozơ - SBT Hoá lớp 9: Giải bài 51.1, 51.2, 51.3, 51.4 trang 59, 60 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 51.1: Cho vào hai cốc cùng một lượng nước (khoảng 100 ml), sau đó cho...
Bài 50.4, 50.5, 50.6 trang 59 SBT Hóa học 9: Từ glucozơ điều chế được giấm ăn bằng cách lên men hai giai đoạn. Tính khối lượng giấm ăn 4% thu được khi lên men 50 gam glucozơ biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 60%
Bài 50.4, 50.5, 50.6 trang 59 SBT Hóa học 9: Từ glucozơ điều chế được giấm ăn bằng cách lên men hai giai đoạn. Tính khối lượng giấm ăn...
Bài 50. Glucozo - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 50.4, 50.5, 50.6 trang 59 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 50.4: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 gam oxi,...
Bài 50.1, 50.2, 50.3 trang 58 SBT Hóa 9: Khi oxi hoá hoàn toàn 50 gam glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là 146,3 kJ. Hỏi khi oxi hoá hoàn toàn 1 mol glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là bao nhiêu
Bài 50.1, 50.2, 50.3 trang 58 SBT Hóa 9: Khi oxi hoá hoàn toàn 50 gam glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là 146,3 kJ. Hỏi khi oxi hoá...
Bài 50. Glucozo - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 50.1, 50.2, 50.3 trang 58 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 50.1: Viết các phương trình hoá học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hoá học sau; Khi oxi...
Bài 48.5, 48.6, 48.7 trang 58 SBT Hóa học 9: Đốt cháy hoàn toàn 22,2 gam một hỗn hợp gồm este có công thức CH3COOCnH2n+1 và ancol CnH2n+1OH, thu được 44 gam khí C02 và 19,8 gam H20. Hãy xác định công thức phân tử của este và ancol
Bài 48.5, 48.6, 48.7 trang 58 SBT Hóa học 9: Đốt cháy hoàn toàn 22,2 gam một hỗn hợp gồm este có công thức CH3COOCnH2n+1 và ancol CnH2n+1OH, thu...
Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 48.5, 48.6, 48.7 trang 58 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 48.5: Tính năng lượng toả ra khi cơ thể...
Bài 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5 Trang 57, 58 SBT Hóa 9: Vào mùa đông, khi rửa bát đĩa có dính nhiều chất béo người ta thường dùng nước nóng?
Bài 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5 Trang 57, 58 SBT Hóa 9: Vào mùa đông, khi rửa bát đĩa có dính nhiều chất béo người ta thường dùng nước...
Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5 Trang 57, 58 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 48.1: Có các chất sau; Vào mùa...
Bài 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5 Trang 57 SBT Hóa học 9: Cho m kg chất béo tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 17,72 kg hỗn hợp muối và 1,84 kg glixerol. Tính m và khối lượng NaOH đã dùng
Bài 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5 Trang 57 SBT Hóa học 9: Cho m kg chất béo tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 17,72 kg hỗn hợp...
Bài 47. Chất béo - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5 Trang 57 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 47.1: Tiến hành các thí nghiệm sau; Cho m kg chất béo tác dụng vừa...
Bài 46.1, 46.2, 46.3, 46.3, 46.4, 46.5 trang 56 SBT Hóa 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Bài 46.1, 46.2, 46.3, 46.3, 46.4, 46.5 trang 56 SBT Hóa 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 46.1, 46.2, 46.3, 46.3, 46.4, 46.5 trang 56 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 46.1: A, B, C là...