Bài tập Tin học lớp 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Tin học lớp 9
Bài 13. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động – Tin học 9: Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif
Bài 13. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động – Tin học 9: Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif
Bài 13 Tin học lớp 9: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 137. Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động... Câu 1: Nêu sự giống và khác...
Bài 12. Thông tin đa phương tiện – Tin học 9: Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện
Bài 12. Thông tin đa phương tiện – Tin học 9: Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện
Bài 12 Tin học 9: Thông tin đa phương tiện. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 130. Đa phương tiện là gì? Hãy nêu một số ví dụ về đa phương tiện... Câu 1: Đa phương tiện là...
Bài 11. Tạo các hiệu ứng động – Tin học 9: Em có thể đặt hiệu ứng để các trang chiếu tự động được hiển thị lần lượt
Bài 11. Tạo các hiệu ứng động – Tin học 9: Em có thể đặt hiệu ứng để các trang chiếu tự động được hiển thị lần lượt
Bài 11 Tin học lớp 9: Tạo các hiệu ứng động. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 107 . Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là gì? có mấy loại hiệu ứng động?... Câu 1: Hiệu ứng động...
Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chèn – Tin học 9: Hãy nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu
Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chèn – Tin học 9: Hãy nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu
Bài 10 Tin học lớp 9: Thêm hình ảnh vào trang chèn. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 97 . Hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào...
Bài 9. Màu sắc trên trang chiếu – Tin học 9: Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu trong một bài trình chiếu được không và bằng cách nào
Bài 9. Màu sắc trên trang chiếu – Tin học 9: Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu trong một bài trình chiếu được không...
Bài 9 Tin học lớp 9: Màu sắc trên trang chiếu. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 87 . Nêu tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu... Câu...
Bài 8. Bài trình chiếu – tin học 9: Hãy nêu tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu
Bài 8. Bài trình chiếu – tin học 9: Hãy nêu tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu
Bài 8 Tin học lớp 9: Bài trình chiếu. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 77 . Thành phần cơ bản của một bài trình chiếu là gì?... Câu 1: Thành phần cơ bản của một bài trình chiếu...
Bài 7. Phần mềm trình chiếu – Tin học 9: Hãy cho biết hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu
Bài 7. Phần mềm trình chiếu – Tin học 9: Hãy cho biết hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu
Bài 7 Tin học lớp 9: Phần mềm trình chiếu. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 69 . Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê thêm một số công cụ hỗ trợ trình bày mà...
Bài 6. Tin học và xã hội – tin học 9: Em hãy nêu những mặt trái của tin học máy tính
Bài 6. Tin học và xã hội – tin học 9: Em hãy nêu những mặt trái của tin học máy tính
Bài 6 Tin học lớp 6: Tin học và xã hội. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 63 .Hãy chỉ ra các lợi ích mà tin học và máy tính có thể đem lại... Câu 1: Hãy chỉ ra các...
Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính – Tin học 9: Hãy liệt kê các yếu tố ảnh hưởng tới sự an toàn thông tin máy tính
Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính – Tin học 9: Hãy liệt kê các yếu tố ảnh hưởng tới sự an toàn thông tin máy tính
Bài 5 Tin học lớp 9: Bảo vệ thông tin máy tính. Giải câu 1, 2, 3 trang 52 . Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?... Câu 1: Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính? Cần bảo...
Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử – tin học 9: Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, trước hết chúng ta cần phải làm gì
Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử – tin học 9: Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, trước hết chúng ta cần phải làm gì
Bài 4 Tin học lớp 9: Tìm hiểu thư điện tử. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 40. Thư điện tử là gì? Hãy cho biết những ưu điểm của việc sử dụng thư điện...