Soạn văn lớp 9 - Ngắn gọn

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Soạn văn lớp 9 - Ngắn gọn
Soạn bài Tập làm thơ tám chữ trang 148 môn Văn lớp 9 ngắn gọn nhất: Nhận xét về số chữ trong môi dòng ở các đoạn thơ trên
Soạn bài Tập làm thơ tám chữ trang 148 môn Văn lớp 9 ngắn gọn nhất: Nhận xét về số chữ trong môi dòng ở các đoạn thơ trên
Soạn bài Tập làm thơ tám chữ môn Ngữ văn lớp 9 trang 148 (ngắn gọn). Nhận xét về số chữ trong môi dòng ở các đoạn thơ trên. Mỗi dòng ở các đoạn thơ có 8 chữ.... Thơ tám chữ là...
Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trang 146 Văn 9 ngắn gọn nhất: Ôn lại khái niệm từ tượng thanh và từ tượng hình
Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trang 146 Văn 9 ngắn gọn nhất: Ôn lại khái niệm từ tượng thanh và từ tượng hình
Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) môn Ngữ văn lớp 9 trang 146 (ngắn gọn). Ôn lại khái niệm từ tượng thanh và từ tượng hình. Từ tượng thanh là mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của...
Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá trang 139 Văn lớp 9 ngắn gọn nhất: Hãy nêu thời gian và không gian được miêu tả trong bài thơ
Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá trang 139 Văn lớp 9 ngắn gọn nhất: Hãy nêu thời gian và không gian được miêu tả trong bài thơ
Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá môn Ngữ văn 9 trang 139 (ngắn gọn) - Huy Cận. Hãy nêu thời gian và không gian được miêu tả trong bài thơ. Không gian miêu tả trong bài thơ khoáng đạt, bao la,...
Soạn bài Nghị luận trong văn tự sự Văn 9 trang 137 ngắn gọn nhất: Lời văn trong đoạn trích (a), mục 1.1 là lời của ai?
Soạn bài Nghị luận trong văn tự sự Văn 9 trang 137 ngắn gọn nhất: Lời văn trong đoạn trích (a), mục 1.1 là lời của ai?
Soạn bài Nghị luận trong văn tự sự môn Ngữ văn lớp 9 trang 137 (ngắn gọn). Lời văn trong đoạn trích (a), mục 1.1 là lời của ai? Lời văn trong đoạn trích (a), mục I.1 là lời của ông...
Soạn bài Kiểm tra truyện trung đại trang 134 Ngữ văn 9 ngắn gọn: Lập bảng thông kê, ghi những kiến thức cần thiết vào từng cột theo mẫu
Soạn bài Kiểm tra truyện trung đại trang 134 Ngữ văn 9 ngắn gọn: Lập bảng thông kê, ghi những kiến thức cần thiết vào từng cột theo mẫu
Soạn bài Kiểm tra truyện trung đại môn Ngữ văn lớp 9 trang 134 (ngắn gọn). Lập bảng thông kê, ghi những kiến thức cần thiết vào từng cột theo mẫu. Chuyện người con gái Nam Xương: Phẩm chất tốt đẹp và...
Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 131 Văn 9 ngắn gọn nhất: Nhan đề bài thơ có gì khác lạ?
Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 131 Văn 9 ngắn gọn nhất: Nhan đề bài thơ có gì khác lạ?
Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính môn Ngữ vă lớp 9 trang 131 (ngắn gọn) - Phạm Tiến Duật. Nhan đề bài thơ có gì khác lạ? Nhan đề bài thơ quá dài, vừa gợi lên hình...
Soạn bài Đồng chí Văn lớp 9 trang 128 ngắn gọn nhất: Dòng thứ bảy của bài thơ có gì đặc biệt?
Soạn bài Đồng chí Văn lớp 9 trang 128 ngắn gọn nhất: Dòng thứ bảy của bài thơ có gì đặc biệt?
Soạn bài Đồng chí môn Ngữ văn lớp 9 trang 128 (ngắn gọn) - Chính Hữu. Dòng thứ bảy của bài thơ có gì đặc biệt ? Dòng thứ bảy của bài thơ rất ngắn gọn, chỉ có hai từ, kết...
Soạn bài Tổng kết từ vựng trang 122 Ngữ văn 9 ngắn gọn nhất: Ôn lại khái niệm từ đơn, từ phức. Phân biệt các loại từ phức
Soạn bài Tổng kết từ vựng trang 122 Ngữ văn 9 ngắn gọn nhất: Ôn lại khái niệm từ đơn, từ phức. Phân biệt các loại từ phức
Soạn bài Tổng kết từ vựng Ngữ văn lớp 9 trang 122 (ngắn gọn). Ôn lại khái niệm từ đơn, từ phức. Phân biệt các loại từ phức. Từ đơn: từ chỉ gồm một tiếng.... 1. Từ đơn và từ phức Câu 1: -...
Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga trang 109 Ngữ văn 9 ngắn gọn nhất: Kiểu kết cấu truyền thống nào đã được sử dụng trong Truyện Lục Vân Tiên?
Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga trang 109 Ngữ văn 9 ngắn gọn nhất: Kiểu kết cấu truyền thống nào đã được sử dụng trong Truyện...
Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga môn Ngữ văn 9 trang 109 (ngắn gọn) - Nguyễn Đình Chiểu. Kiểu kết cấu truyền thống nào đã được sử dụng trong Truyện Lục Vân Tiên? Kiểu kết cấu truyền thống...
Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán Văn 9 trang 106 ngắn gọn nhất: Qua lời của Kiều nói với Thúc Sinh, em thấy Kiều là người như thế nào?
Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán Văn 9 trang 106 ngắn gọn nhất: Qua lời của Kiều nói với Thúc Sinh, em thấy Kiều là người như...
Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán trang 106 môn Ngữ văn lớp 9 (trích Truyện Kiều) (ngắn gọn) - Nguyễn Du. Qua lời của Kiều nói với Thúc Sinh, em thấy Kiều là người như thế nào? Qua lời...