Bài tập Lịch sử 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Lịch sử 9
Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 – Lịch sử 9: Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam
Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 – Lịch sử 9: Hãy nêu lên các giai đoạn...
Bài 34 Lịch sử lớp 9: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000. Giải câu 1, bài tập lí thuyết trang 183 . Hãy nêu lên các giai đoạn...
Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) – Lịch sử 9: Theo em, phải hiểu đổi mới (đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội ) như thế nào ?
Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) – Lịch sử 9: Theo em, phải hiểu đổi...
Bài 33 Lịch sử lớp 9: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000). Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 178 . Nêu những khó...
Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985) – lịch sử 9: Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 -1985) ?
Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985) – lịch sử 9: Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong...
Bài 32 Lịch sử lớp 9: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985). Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 173. Lập bảng so sánh về những thành tựu đã...
Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 – lịch sử 9: Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì ?
Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 – lịch sử 9: Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định...
Bài 31 Lịch sử lớp 9: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975. Giải câu 1, bài tập lí thuyết trang 169 . Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành...
Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975) – Lịch sử 9: Nêu kết quả và ý nghĩa của từng nhiệm vụ mà miền Bắc thực hiện
Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975) – Lịch sử 9: Nêu kết quả và ý nghĩa của từng nhiệm vụ...
Bài 30 Lịch sử lớp 9: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975). Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 165. Lập bảng các niên đại và sự kiện về...
Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973) – Lịch sử 9: Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc nước ta như thế nào ?
Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973) – Lịch sử 9: Đế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc nước ta như...
Bài 29 Lich sử lớp 9 : Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973). Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 154. Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn...
Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965) – Lịch sử 9.
Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965) – Lịch sử...
Bài 28 Lịch sử lớp 9: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965). Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập...
Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) – Lịch sử 9: Dựa vào lược đồ (Hình 54), trình bày diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954).
Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) – Lịch sử 9: Dựa vào lược đồ (Hình 54), trình bày diễn...
Bài 27 Lịch sử lớp 9: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954). Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí thuyết trang 127 . Hãy sưu tầm tranh ảnh...
Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) – Lịch sử 9: Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 ?
Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) – Lịch sử 9: Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới...
Bài 26 Lịch sử lớp 9: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953). Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 118 . Lập bảng các niên đại và...
Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) – Lịch sử 9: Tại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và mang tính chất nhân dân?
Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) – Lịch sử 9: Tại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của...
Bài 25 Lịch sử lớp 9: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950). Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí thuyết trang 109. Đường lối kháng chiến toàn dân,...