Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 4 Phần 2: Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp lâu dài quan trọng nhất là gì?

CHIA SẺ
Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp lâu dài quan trọng nhất là gì?; Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 4 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của nước ta sau Cách mạng tháng Tám là:

A. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.

B. Giải quyết về vấn đề tài chính.

C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt.

D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.

2. Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp lâu dài quan trọng nhất là:

A. Lập hũ gạo tiết kiệm.

B. Tổ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói.

C. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

D. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng và dân chủ.

3. Để có thêm gạo cứu đói, các địa phương đã:

A.Tổ chức “ngày đồng tâm”

B. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

C. Không dùng gạo, ngô để nấu rượu.

D. Tất cả ý trên.

4. Chính quyền chia lại ruộng đất công theo nguyên tắc:

A. Công bằng, dân chủ.

B. Bình quần đầu nguời trong mỗi hộ gia đình.

C. Sự cống hiến của các gia đình cho cách mạng.

D. Theo số người trong mỗi hộ đủ tuổi lao động.

5. Sau cách mạng tháng Tám, Chính phủ ra sắc lệnh nào để cùng giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính?

A. Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày.

B. Chia lại ruộng đất công.

C. Giảm tô, giảm tức.

D. Bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lí khác.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Vì sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc”?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

C

D

A

D

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Vì sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc”?

Ngay sau khi vừa mới thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đứng trước muôn vàn khó khăn, tưởng chừng không thể vượt qua, đó là:

Nạn ngoại xâm: Từ vĩ tuyến 16 trở ra, 20 vạn quân Tưởng dưới danh nghĩa quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật nhưng lại kéo bọn Việt gian tay sai (Việt Quốc, Việt Cách) âm mưu thủ tiêu chính quyền cách mạng, lập chính quyền tay sai. Từ vĩ tuyến 16 trở vào, hơn 1 vạn quân Anh cũng danh nghĩa quân Đồng minh giải giáp quân Nhật nhưng lại giúp thực dân Pháp quay lại xâm lược Nam Bộ.

Hơn 6 vạn quân Nhật còn lại trên đất nước ta, trong khi chờ đợi giải giáp, một bộ phận trong bọn chúng đã giúp thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng.

Thực dân Pháp muốn khôi phục địa vị thống trị cũ, đã xâm lược nước ta ở Nam Bộ.

Nội phản: Bọn tay sai của Tưởng, bọn phản cách mạng ở miền Nam, bọn phản động trong các giáo phái ra sức chống phá cách mạng.

Những khó khăn do chế độ cũ để lại: đói, dốt (90% dân số mù chữ) các tệ nạn xã hội.

Khó khăn do chính quyền cách mạng vừa mới thành lập, lực lượng non yếu, ngân sách trống rỗng, chưa kiểm soát được ngân hàng Đông Dương.