Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 3 Phần 2: Ở châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào?

CHIA SẺ
Ở châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào?; Chiến tranh thế giới đang tới những ngày cuối. Điều kiện khách quan bên ngoài nào sau đây, tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập? … trong Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 3 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Ở châu Âu, phát xít Đức đã bị tiêu diệt hoàn toàn và buộc phải đầu hàng không điều kiện Đồng minh vào :

A. Ngày 8 – 4 – 1945.

B. Ngày 8 – 5 – 1945.

C. Ngày 8 – 6 -1945.

D. Ngày 8 – 7 -1945.

2. Ở châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào:

A. Ngày 13 – 8 – 1945.

B. Ngày 14 – 8 – 1945.

C. Ngày 15 – 8 – 1945.

D. Ngày 16 – 8 – 1945.

3. Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng tê liệt, chính phủ tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Đây là thời cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta giành độc lập. Đó là hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho:

A. Hưởng ứng chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

B. Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói.

C. Cao trào kháng Nhật cứu nước.

D. Đảng ta kịp thời phát Lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

4. Chiến tranh thế giới đang tới những ngày cuối. Điều kiện khách quan bên ngoài nào sau đây, tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập?

A. Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu.

B. Sự thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận Xô – Đức.

C. Sự nổi dậy giành thắng lợi của nhân dân các nước Đông Âu.

D. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện cùa phát xít Nhật.

5. Từ ngày 14 đến ngày 15 – 8 – 1945 Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại:

A. Pắc Bó (Cao Bằng).

B. Tân Trào (Tuyên Quang).

C. Bắc Sơn (Võ Nhai).

D. Phay Khắt (Cao Bằng).

6. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 14 đến ngày 15 – 8 – ¡945 đã quyết định:

A. Phát động cao trào “kháng Nhật cứu nước”.

B. Khởi nghĩa từng phần.

C. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.

D. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.

7. Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào vào ngày:

A. 14 – 8 -1945.        B. 15 – 8 -1945.

C. 16- 8 1945.          D. 17-8-1945

8. Chiều ngày 16 – 8 – 1945, theo lệnh của ủy ban Khởi nghĩa, một đội giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào về giải phóng thị xã:

A. Cao Bằng.

B. Thái Nguyên,

C. Tuyên Quang.

D. Lào Cai.

9. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật ” được nêu trong:

A. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8.

B. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta (12 – 3 – 1945).

C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (14 đến 15 – 8 – 1945 ).

D. Đại hội quốc dân ở Tân Trào (16 – 8 – 1945).

1.0. Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp:

Các đội … của Việt Minh hoạt động hầu khắp thành phố.

A. Tuyên truyền xung phong.

B. Đội danh dự.

C. Cứu quốc quân.

D. Thanh niên phản đế.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B B D D B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án D C B B A