Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 – Chương 3 Phần 2: Trước tình hình Nhật đảo chính Pháp Đảng ta đã có chủ trương gì? Khẩu hiệu mà Đảng ta sử dụng thời kì này là gì?

CHIA SẺ
Trước tình hình Nhật đảo chính Pháp Đảng ta đã có chủ trương gì? Khẩu hiệu mà Đảng ta sử dụng thời kì này là gì? Xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt và duy nhất cùa nhân dân Đông Dương lúc này là phát xít Nhật … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 – Chương 3 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Trước tình hình Nhật đảo chính Pháp Đảng ta đã có chủ trương gì? Khẩu hiệu mà Đảng ta sử dụng thời kì này là gì?

2. Phong trào “Kháng Nhật cứu nước ” diễn ra như thế nào? Chủ trương của Đảng trước tình hình Nhật đảo chính Pháp là gì?


1. Trước tình hình Nhật đảo chính Pháp Đảng ta đã có chủ trương :

  – Xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt và duy nhất cùa nhân dân Đông Dương lúc này là phát xít Nhật.

  – Ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

  – Phát động một cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.

 Khẩu hiệu Đảng ta sử dụng:

  – Thay khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật – Pháp” bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”

  – Đưa ra khẩu hiệu “thành lập chính quyền cách mạng” và khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.

2. Phong trào “Kháng Nhật cứu nước” diễn ra:

 – Từ giữa tháng 3 – 1945 trở đi, cách mạng đã chuyển sang cao trào, phong trào đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần nổ ra ở nhiều địa phương. Ở khu căn cứ địa Cao – Bắc – Lạng, Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu quốc quân đã phối hợp với lực lượng chính trị của quân chúng giải phóng hàng loạt xã, châu, huyện.

 – Nhân dân ở các thành phố, đô thị mít tinh, diễn thuyết. Các đội danh dự Việt Minh thẳng tay trừ khử tay sai nguy hiểm.

 – Việt Nam Giải phóng quân và Khu Giải phóng Việt Bắc ra đời.

 – Phong trào “phá kho thóc, giải quyết nạn đói” diễn ra sôi nổiể

⟹ Cao trào “Kháng Nhật cứu nước” làm tiền đề tạo nên một khí thế sẵn sàng khởi nghĩa trong cả nước.