Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 3 Phần 2: Nghị quyết nào của Đủng quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam?

CHIA SẺ
Nghị quyết nào của Đủng quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam?; Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 3 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. “ Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta… ” Đó là lời kêu gọi của:

A. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14 – 8 – 1945).

B. Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn quốc nổi dậy khởi nghĩa.

C. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16 – 8 – 1945).

D. Thư Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

2. Nghị quyết nào của Đủng quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam?

A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần 8 (10 đến 19-5- 1941).

B. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13 đến 15 – 8 – 1945).

C. Nghị quyết của Đại hội Quốc dân ở Tân Trào.

D. Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ngay đêm 9 – 3 – 1945.

3. “Đồng bào rầm rập kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn, Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân giành chính quyền”. Đây là không khí của cuộc nghĩa giành chính quyền ở:

A. Hà Nội (19- 8- 1945).

B. Huế (23 – 8 – 1945).

C. Sài Gòn (25 – 8 – 1945).

D. Bắc Giang, Hải Dương (18 – 8 – 1945).

4. Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là:

A. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn:

B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.

D. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

5. Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng thành công trong cả nước, chỉ trong vòng 15 ngày:

A. Từ ngày 13 đến ngày 27 – 8 – 1945.

B. Từ ngày 14 đến ngày 28 – 8 -1945.

C. Từ ngày 15 đến ngày 29 – 8 – 1945.

D. Từ ngày 16 đến ngày 30 – 8 – 1945.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6.Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

B

A

B

B

II.PHẦN TỰ LUẬN

6. Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm:

Ngày khi nghe tin chính phủ Nhật xin đầu hàng, Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (Họp từ ngày 13 đến 15 – 8 – 1945) quyết định phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước giành chính quyền trước khi Đồng minh vào.

Ngày 16, 17-8, Đại hội Quốc dân ở Tân trào tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách cùa Việt Minh, lập ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Mình đứng đầu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư đến đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền.