Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 2 Phần 1: Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật  đổ ở Cu Ba ngày nào?

CHIA SẺ
Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật  đổ ở Cu Ba ngày nào?; Nội dung nào dưới đây không thuộc cải cách dân chủ ở Cu Ba? … trong Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 2 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật  đổ ở Cu Ba ngày:

A. Ngày 1 – 1 – 1949.

B. Ngày 1 – 11 – 1959.

C. Ngày 1 – 11- 1949.

D. Ngày 1 – 11 – 1959

2. Nội dung nào dưới đây không thuộc cải cách dân chủ ở Cu Ba?

A. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản nước ngoài.

B. Xây dựng chính quyền cách mạng các cấp.

C. Thanh toán nạn mù chữ, phát triển giáo dục.

D. Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực.

3.Phi-đen Ca-xtơ-rô tuyên bố Cu Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh:

A. Đất nước đã lật đổ chế độ độc tài Ba-ti-xta.

B. Trong giờ phút quyết liệt của cuộc chiến đấu (4 – 1961) tại bãi biển Hi-rôn.

C. Mĩ bao vây cấm vận.

D. Mất nguồn việc trợ to lớn từ khi Liên Xô tan rã.

4. Từ những năm 60 của thế kỉ XX đến nay, Mĩ đã thực hiện chính sách cấm vận kinh tế đối với nước nào ở Mĩ la-tinh?

A. Mê-hi-cô.    B. Cu Ba .

C. Chi-lê.        D. Vê-nê-xu-ê-la.

5. Nước được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng  dân tộc Mĩ – La-tinh”:

A. Ác-hen-ti-na.           B. Bra-xin.

C. Cu Ba .                   D. Mê-hi-cô.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6.Mĩ La-tinh có những biến đổi như thế nào sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

D

B

B

C

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Những biến đổi của Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

– Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh về hình thức là những quốc gia độc lập. Có chính phủ riêng nhưng trên thực tế là thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

– Sau Chiến tranh thể giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc nổ ra mạnh mẽ. Nhân dân Mĩ La-tinh, dưới nhiều hình thức đấu tranh khác nhau, đã từng bước lật đổ các chính phủ phản động tay sai của Mĩ và thành lập các chính phủ dân tộc dân chủ tiến bộ.

– Các nước Mĩ La-tinh dần dần thoát khỏi sự khống chế về kinh tế, chính trị của Mĩ và cũng cố được nền độc lập ở những mức độ khác nhau. Hiện nay, các nước Mĩ La-tinh đã trở thành những quốc gia độc lập, không còn là thuộc địa kiểu mới của Mĩ mặc dù vẫn có những lệ thuộc nhất định vào Mĩ.