Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Sử lớp 9 15 phút Chương 2 Phần 1: Em hiểu thế nào là cái “sân sau” ?

CHIA SẺ
Em hiểu thế nào là cái “sân sau” ?;  Nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh từ sau năm 1945? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sử lớp 9 15 phút Chương 2 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh từ sau năm 1945?

2. Em hiểu thế nào là cái “sân sau” ?


1. Nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh từ sau năm 1945?

 – Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với ưu thế về kinh tế và quân sự. Mĩ đã tìm mọi cách để biến khu vực Mĩ La-tinh thành “sân sau” của mình và dựng lên các chế độ độc tài thân Mĩ. Không cam chịu cảnh áp bức, cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài của nhân dân các nước Mĩ La-tinh lại bùng nổ và phát triển.

 – Cách mạng Cu Ba thành công (1959) đánh dấu bước phát triển mới cùa phong trào giải phóng dân tộc, từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, cao trào đấu tranh bùng nổ mạnh mẽ, đấu tranh vũ trang diễn ra ở nhiều nước, Mĩ La-tinh trở thành “Đại lục núi lửa”. Các chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thành lập. Trong đó nổi bật là các sự kiện ở Chi-lê và Ni-ca-ra-goa.

 – Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, các nước Mĩ La-tinh đã thu được những thành tựu quan trọng: củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hóa sinh hoạt chính trị, tiến hành cải cách kinh tế, thành lập các tổ chức liên minh khu vực về hợp tác và phát triển kinh tế. .

 – Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế, chính trị  ở Mĩ La-tinh gặp nhiều khó khăn, có lúc căng thẳng.

2. Em hiểu  thế nào là cái “sân sau”?

Với chiêu bài “Cây gậy lớn và củ cà rốt” hay cái gọi là “châu Mĩ của người Mĩ”. Mĩ độc chiếm biến Mĩ La-tinh trở thành bàn đạp, chỗ dựa vững chắc của Mĩ trong chính sách bành trướng xâm lược ra thế giới

⟹ Mĩ La-tinh trở thành “sân sau”, hậu phương an toàn và là thuộc địa kiểu mới của Mĩ.