Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 1 Phần 2: Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản) thành lập vào thời gian nào?

CHIA SẺ
Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản) thành lập vào thời gian nào?; Như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân” Trần Dân Tiên ví cho sự kiện gì? … trong Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 1 Phần 2. Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2 có đáp án

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản) thành lập vào:

A. Tháng 3 – 1919.

B. Tháng 4 – 1919.

C. Tháng 5 -1919.

D. Tháng 6 – 1919.

2. Đảng Cộng sản Pháp ra đời:

A. Năm 1919.      B. Năm 1920.

C. Năm 1921.      D. Năm 1922.

3.  “Như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân” Trần Dân Tiên ví cho sự kiện:

A. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (Quảng Châu, Trung Quốc) (6- 1924).

B. Cuộc đấu tranh đòi thả tự do cho cụ Phan Bội Châu (1925).

C. Phong trào đấu tranh đòi để tang cụ Phan Chu Trinh (1926).

D. Khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).

4. Phong trào dân tộc dân chủ công khai diễn ra trong những năm:

A. Từ năm 1919 đến năm 1925.

B. Từ năm 1919 đến năm 1926.

C. Từ năm 1919 đến năm 1927.

D. Từ năm 1919 đến năm 1928.

5. Giai cấp tư sản dân tộc, phát động phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa vào năm:

 A. 1917.         B. 1918.

C. 1919.          D. 1920.

6. Giai cấp tư sản dân tộc, đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì của tư bản Pháp vào năm:

A. 1920.          B. 1921.

C. 1922.          D. 1923.

7. Chọn cụm từ dưới đây, điền vào chỗ trống cụm từ cho hợp nghĩa: Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì (đại biểu là Nguyễn Phan Long) đã thành lập ……… để tập hợp lực lượng.

A. Đảng Lập hiến.

B. Đảng Thanh niên.

C. Việt Nam Nghĩa đoàn.

D. Hội Phục Việt.

8. Những tổ chức chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, Hột Phục Việt, Đảng Thanh niên là tổ chức của:

A. Giai cấp tư sản dân tộc.

B. Giai cấp vô sản.

C. Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức.

D. Giai cap nông dân.

9. Trong những năm 1919 – 1926, tầng lớp tiểu tư sản có những tờ báo tiến bộ:

A. Chuông rè, Tin tức, Thanh niên.

B. Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê.

C. Thanh niên, Chuông rè, An Nam trẻ.

D. Người nhà quê, An nam trẻ, Thanh niên.

1.0. Trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 – 1925) sự kiện mở màn cho thời kì đấu tranh mới của dân tộc, đó là:

A. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái.

B. Cuộc đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu.

C. Đám tang cụ Phan Châu Trinh.

D. Dùng báo chí bênh vực quyền lợi cho mình của giai cấp tư sản.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A B A A C
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án D A C B A