Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2: Em có nhận xét gì về phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1919 -1925?

CHIA SẺ
Em có nhận xét gì về phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1919 -1925? Phong trào đấu tranh cùa giai cấp tư sản dân tộc tuy thể hiện lòng yêu nước nhưng mang tính chất thỏa hiệp, … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2. Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2 có đáp án

1. Em có nhận xét gì về phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1919 -1925?

2. Cuộc bãi công công nhân Ba Son (8 – 1925) có điểm gì mới  trong phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?


1. Nhận xét gì về phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1919 – 1925:

– Phong trào đấu tranh cùa giai cấp tư sản dân tộc tuy thể hiện lòng yêu nước nhưng mang tính chất thỏa hiệp, cải lương và ngày càng xa rời quần chúng, vì họ yếu về thế lực chính trị và bạc nhược về kinh tế.

– Tiếng nói và hoạt động của tiểu tư sản mạnh mẽ hơn nhiều, chứa đựng nhiều yếu tố tiến bộ, được quần chúng ủng hộ, song cũng không thể đưa cuộc đấu tranh đến thắng lợi, do thiếu đường lối chính trị đúng đắn.

2. Phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc bãi công Ba Son (8 – 1925) có điểm mới là:

– Công nhân đấu tranh không chỉ vì quyền lợi của mình mà còn thể hiện tình đoàn kết với công nhân và nhân dân lao động Trung Quốc. Nó chứng tỏ giai cấp công nhân nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh tự giác.