Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Sử lớp 9 15 phút Chương 1 Phần 2: Năm 1922, cuộc đấu tranh của công nhân viên chức Bắc Kì đòi điều gì?

CHIA SẺ
Năm 1922, cuộc đấu tranh của công nhân viên chức Bắc Kì đòi điều gì?; Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhăn Việt Nam thời kì này còn lẻ tẻ,  tự phát nhưng ý thức giai cấp phát trỉên nhanh chóng. Đó là đặc điểm cùa phong trào công nhăn Việt Nam trong những năm nào? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sử lớp 9 15 phút Chương 1 Phần 2. Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2 có đáp án

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trưóc câu trả lời đúng:

1. Năm 1920, công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn đã thành lập:

A. Công hội.

B. Đảng thanh niên,

C. Công đoàn.

D. Cơ sở bí mật.

2. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhăn Việt Nam thời kì này còn lẻ tẻ,  tự phát nhưng ý thức giai cấp phát trỉên nhanh chóng. Đó là đặc điểm cùa phong trào công nhăn Việt Nam trong những năm:

A. Từ năm 1919 đến năm 1920.

B. Từ năm 1919 đến năm 1925.

C. Từ năm 1919 đến năm 1930.

D.Từ năm 1919 đến năm 1935.

3. Năm 1922, cuộc đấu tranh của công nhân viên chức Bắc Kì đòi:

A. Tăng lương, giảm giờ làm.

B. Các quyền tự do dân chủ.

C. Được nghỉ làm việc ngày chủ nhật có trả lương.

D. Chủ không được ngược đãi công chức người Việt.

4. Phong trào công nhân trong những năm 1919 – 1924 đấu tranh với mục tiêu chủ yếu là:

A. Đòi quyền lợi về kinh tế.

B. Đòi quyền lợi về chính trị.

C.Đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị.

D. Đòi các quyền dân chủ.

5. Năm 1924, nhiều cuộc bãi công của công nhân nhà máy dệt, rượu,  xay gạo diễn ra… tiêu biểu nhất là cuộc bãi công của:

A. Thuốc lá Thăng Long (Hà Nội).

B. Dệt Nam Định.

C. Diêm cưa Bến Thủy (Nghệ An).

D. Thợ máy xưởng Ba Son (Sài Gòn).

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Nêu mục tiêu, tính chất, mặt tích cực và hạn chế của phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

B

C

A

D

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Mục tiêu, tính chất, mặt tích cực và hạn chế của phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản là:

 Mục tiêu: đòi tự do dân chủ, đòi quyền lợi về kinh tế.

– Tính chất: yêu nước, dân chủ.

 Tích cực: mang tính chất dàn chu. yêu nước, tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng gây áp lực với thực dân Pháp, chống sự cạnh tranh, chèn ép của tư sàn nước ngoài.

Hạn chế: giai cấp tư sản sẵn sàng thỏa hiệp với thực dân Pháp khi được chúng cho một số quyền lợi.