Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 3: Vẽ tam giác đều nội tiếp và hãy tính cạnh của tam giác theo R

CHIA SẺ
Cho đường tròn (O; R). Vẽ tam giác đều nội tiếp và hãy tính cạnh của tam giác theo R … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho đường tròn (O; R). Vẽ tam giác đều nội tiếp và hãy tính cạnh của tam giác theo R.


Trên đường tròn (O; R) lấy lần lượt các dây cung \(AB= BC = CD = DE = EF = FA\)\(\, (=R)\)

Nối A với C, C với E, E với A, ta được \(AC = CE = EA\).

Do đó \(∆ACE\) đều.

Ta đã biết : Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều trùng với trọng tâm tam giác. Ta có :

\(CH = CO + OH = R + \dfrac{R }{ 2}\) ( tính chất trọng tâm)

\(\;\;\;\;\;\;\; = \dfrac{{3R} }{ 2}\)

∆AHC vuông ta có :

\(AH = CH.\cot A = \dfrac{{3R} }{ 2}.\cot 60^\circ  \)\(\,= \dfrac{{3R} }{2}.\dfrac{1}{ {\sqrt 3 }} = \dfrac{{R\sqrt 3 } }{ 2}\)

\( \Rightarrow AE = R\sqrt 3 .\)

Vậy cạnh của tam giác đều nội tiếp đường tròn (O; R) là \(R\sqrt 3 .\)