Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút môn Toán 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán 9

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 1 Đại số: Chứng minh rằng với mọi x, ta có: √(x^2 + 4) ≥ 2
Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 1 Đại số: Chứng minh rằng với mọi x, ta có: √(x^2 + 4) ≥ 2
Tìm x, biết: (sqrt {{x^2} + 1}  - x = 3); Tìm x, biết: (sqrt {1 - x}  > 2) ... trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 1 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 1 Đại số: So sánh √2 + √3 và 2 ( không dùng máy tính hay bảng số)
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 1 Đại số: So sánh √2 + √3 và 2 ( không dùng máy tính hay bảng số)
Chứng minh rằng với a và b không âm, ta có: ({{a + b} over 2} ge sqrt {ab} ); Tìm x, biết (sqrt {x + 2}  = sqrt {4 - x} ) ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 1 Đại số: Chứng minh rằng nếu a>1  thì a >√a
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 1 Đại số: Chứng minh rằng nếu a>1 thì a >√a
Chứng minh rằng với mọi x, ta có : (sqrt {{x^2} + 2x + 5}  ge 2.); So sánh : (sqrt 3  - 5) và (-2) (không dùng máy tính bỏ túi hay bảng số) ... trong Đề kiểm tra 15...
Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 Bài 1 Chương 1 Đại số 9: Tìm x, biết x^2 = 2
Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 Bài 1 Chương 1 Đại số 9: Tìm x, biết x^2 = 2
So sánh (không dùng máy tính hay bảng số) 2 và (sqrt 5 ); 2 và (sqrt 5  - 3) ... trong Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 Bài 1 Chương 1 Đại số 9. Xem Đề và đáp án đầy...
Kiểm tra 15 phút Toán lớp 9 Chương I Đại số: Biểu thức √(1 – 2x)  xác định khi nào?
Kiểm tra 15 phút Toán lớp 9 Chương I Đại số: Biểu thức √(1 – 2x) xác định khi nào?
Điều kiện xác định của biểu thức (dfrac{{sqrt x  + 1}}{{x - sqrt x }}) là gì?;  Biểu thức (sqrt {1 - 2x} ) xác định khi nào? ... trong Kiểm tra 15 phút Toán lớp 9 Chương I Đại...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 1 Đại số: Trục căn thức ở mẫu số của các số sau
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 1 Đại số: Trục căn thức ở mẫu số của các số sau
Rút gọn :  (a = root 3 of {8x}  - 2root 3 of {27x}  + sqrt {49x} ;,x ge 0); Tìm x, biết : (root 3 of {3 - x}  + 2 = 0) ... trong Đề kiểm tra 15 phút...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Đại số lớp 9 có đáp án: Trục căn thức ở mẫu số của các số sau
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Đại số lớp 9 có đáp án: Trục căn thức ở mẫu số của các số sau
Chứng minh rằng : (left( {root 3 of 9  + root 3 of 6  + root 3 of 4 } right)left( {root 3 of 3  - root 3 of 2 } right) = 1); Tìm x, biết : (root 3...
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 1 Đại số: So sánh các số sau
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 Chương 1 Đại số: So sánh các số sau
Tính : (A = root 3 of {24}  - {1 over 4}root 3 of {192}  + root 3 of { - 0,064}  )(,- root 3 of {0,216} ); Tìm x, biết : (root 3 of {{x^3} + 1}  - 1...
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 9 Chương 1 Đại số: Trục căn thức ở mẫu số của số sau
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 9 Chương 1 Đại số: Trục căn thức ở mẫu số của số sau
Chứng minh rằng : (root 3 of {{a over {{b^2}}}}  = {1 over b}root 3 of {ab} ,left( {b ne 0} right)); Tìm x, biết : (root 3 of {x - 5}  + 3 = 0) ... trong Đề kiểm tra...
Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 1 Đại số: So sánh 3 và 3√25
Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút Chương 1 Đại số: So sánh 3 và 3√25
Tính : (a = root 3 of {125}  + root 3 of { - 343}  - 2root 3 of {64}  + {1 over 3}root 3 of {216} ) ... trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 9 15 phút...