Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9 Kiểm tra học kì 2 năm 2015 môn Toán lớp 9 Tiền...

Kiểm tra học kì 2 năm 2015 môn Toán lớp 9 Tiền Giang

CHIA SẺ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOKỲ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
TIỀN GIANGNăm học: 2014 – 2015
ĐỀ CHÍNH THỨCMôn: TOÁN, Lớp: 9
 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra: 21/4/2015
(Đề kiểm tra có 01 trang, gồm 07 bài/14 câu)

Bài 1. (1,0 điểm)

Giải các phương trình:

1, x4 + 2x2 – 3 = 0                        2,  x3 + x2 – 2x = 0

Bài 2. (1,5 điểm)

Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình  x2 – 3x – 7 = 0. Không giải phương trình, tính:

1) A = x1+ x2 – x1 x2 ;

2) B = |x1 – x2|

Bài 3. (1,5 điểm)

Cho phương trình: 3x2 + mx + 12 = 0 (*)

  1. Tìm m để phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt.
  2. Tìm m để phương trình (*) có một nghiệm bằng 1, tìm nghiệm còn lại.

Bài 4. (2,0 điểm)

1)Trong mặt phẳng Oxy cho parabol parabol

và đường thẳng (d): y = mx – 2m – 1

a)Vẽ (P).

b)Tìm m để (d) tiếp xúc với (P). Khi đó, tìm tọa độ tiếp điểm.

2) Trong mặt phẳng Oxy cho parabol (P):y=½ x2. Trên (P) lấy hai điểm M và N có hoành độ lần lượt bằng -1 và 2. Tìm trên trục Oy điểm P sao cho MP + NP ngắn nhất.

Bài 5. (1,0 điểm)

Cho phương trình x4 + 2mx2 + 4 = 0. Tìm giá trị của tham số m để phương trình  có bốn nghiệm phân biệt x1, x2, x3, x4thỏa mãn x14 + x24 + x34 +x44 = 32.

Bài 6. (0,5 điểm)

Thể tích hình trụ là 375π cm3, chiều cao của hình trụ là 15 cm. Tính diện tích xung quanh hình trụ.

Bài 7 (2,5 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC có Góc A=450  (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O;R). Đường tròn tâm I đường kính BC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại D, E, BE và CD cắt nhau tại H.

1)Chứng minh: Tứ giác AEHD nội tiếp trong một đường tròn và xác định tâm K của đường tròn đó.

2)Chứng minh: AH vuông góc với BC.

3)Tính diện tích hình giới hạn bởi cung DE và dây DE của đường tròn (I) theo R.

CHIA SẺ