Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 1 Đại số: Trục căn thức ở mẫu số của các số sau

CHIA SẺ
Rút gọn :  \(a = \root 3 \of {8x}  – 2\root 3 \of {27x}  + \sqrt {49x} ;\,x \ge 0\); Tìm x, biết : \(\root 3 \of {3 – x}  + 2 = 0\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 1 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Rút gọn :  \(a = \root 3 \of {8x}  – 2\root 3 \of {27x}  + \sqrt {49x} ;\,x \ge 0\)

Bài 2. Tìm x, biết : \(\root 3 \of {3 – x}  + 2 = 0\)

Bài 3. Tìm x, biết : \(\root 3 \of {1 – x}  < 2\)

Bài 4. Trục căn thức ở mẫu số: \({1 \over {\root 3 \of 3  + \root 3 \of 2 }}\)


Bài 1. Ta có:

\(\eqalign{   a &= \root 3 \of {{2^3}x}  – 2\root 3 \of {{3^3}x}  + \sqrt {{7^2}x}   \cr  &  = 2\root 3 \of x  – 6\root 3 \of x  + 7\sqrt x   \cr  &  =  – 4\root 3 \of x  + 7\sqrt x  \cr} \)

Bài 2. Ta có:

\(\eqalign{  & \root 3 \of {3 – x}  + 2 = 0 \Leftrightarrow \root 3 \of {3 – x}  =  – 2  \cr  &  \Leftrightarrow 3 – x =  – 8 \Leftrightarrow x = 11 \cr} \)

Bài 3. Ta có: \(\root 3 \of {1 – x}  < 2 \Leftrightarrow 1 – x < 8 \Leftrightarrow x >  – 7\)

Bài 4. Ta có:

\(\eqalign{  & {1 \over {\root 3 \of 3  + \root 3 \of 2 }} \cr&= {{\root 3 \of 9  – \root 3 \of 6  + \root 3 \of 4 } \over {\left( {\root 3 \of 3  + \root 3 \of 2 } \right)\left( {\root 3 \of 9  – \root 3 \of 6  + \root 3 \of 4 } \right)}}  \cr  &  = {{\root 3 \of 9  – \root 3 \of 6  + \root 3 \of 4 } \over {{{\left( {\root 3 \of 3 } \right)}^3} – {{\left( {\root 3 \of 2 } \right)}^3}}} \cr&= {{\root 3 \of 9  – \root 3 \of 6  + \root 3 \of 4 } \over {3 – 2}}  \cr  &  = \root 3 \of 9  – \root 3 \of 6  + \root 3 \of 4  \cr} \)