Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

[Phòng GD Bảo Lộc] kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 9: Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 10cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông biết chu vi tam giác vuông là 24cm

CHIA SẺ

Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 10cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông biết chu vi tam giác vuông là 24cm…được trích trong đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 của Phòng GD & ĐT Huyện Bảo Lộc – Lâm Đồng.

I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Hệ phương trình x + y = 1 và x – 2y = 4 có nghiệm là
a. (x = 2; y = −1) b. (x = −1; y = 2)
c. (x = −2; y =1) d. (x =1; y = −2)

Câu 2. Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn, biết góc A bằng 750 . Vậy số đo góc C bằng
a. 750 b. 1050 c. 150 d.250.

Câu 3. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = x2/2
a. M(−2;−2) b N(2;2) c. P(−2;1) d. Cả ba điểm M, N, P

Câu 4. Một hình tròn có diện tích là 25π (cm2) thì độ dài đường tròn là
a. 5π (cm) b. 8π (cm) c. 12π (cm) d. 10π (cm).

Câu 5. Phương trình x2 + 5x − 6 = 0 có nghiệm là
a. x1 = -1; x2 = 6 b. x1 = -3; x2 = -2
c. x1 = 1; x2 = -6 d. x1 = -12; x= 2

Câu 6. Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là a cm và chiều cao là 2a cm với a > 0 cho trước thì thể tích là
a. 4π a3 (cm3) b. 8π a3 (cm3) c. 2π a3 (cm3) d. 4π a2 (cm3).

Câu 7. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
a. 4x2 −16 = 0 b. x2 + x = 0
c. 3x2 − 2x −1= 0 d. 4x2 + x + 5 = 0

Câu 8. Một mặt cầu có diện tích 400π cmthì bán kính mặt cầu đó là
a. 100cm b. 50cm c. 10cm d. 20cm

Câu 9. Đồ thị của hàm số y = ax2 đi qua điểm A(4;16) thế thì a bằng
a. 1 b. 1/2 c. 4 d. 1/64
.
Câu 10. Cho đường tròn (O; R) và hai bán kính OC, OD hợp nhau một góc COD=1340 . Số đo cung nhỏ CD là
a. 1340 b. 670 c. 460 d. 1130 .

II. Tự luận (7 điểm).

Câu 13 (1 điểm). Giải phương trình x4 −3x2 − 4 = 0.

Câu 14 (1 điểm). Vẽ đồ thị hàm số y = x2 .

Câu 15 (1,5 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 10cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông biết chu vi tam giác vuông là 24cm.