Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 2 Phần 2: Vì sao, phong trào đấu tranh ở Nghệ – Tĩnh lại lên cao như vậy?

CHIA SẺ
Vì sao, phong trào đấu tranh ở Nghệ – Tĩnh lại lên cao như vậy?; Lập bảng tóm tắt phong trào công nhân và nông dân 1930 – 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh theo mẫu sau … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 2 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Lập bảng tóm tắt phong trào công nhân và nông dân 1930 – 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh theo mẫu sau:

Những điều kiện dẫn đến sự bùng nổ của phong trào

Những sự kiện chính của phong trào

Kết quả và ý nghĩa của phong trào

2. Vì sao, phong trào đấu tranh ở Nghệ – Tĩnh lại lên cao như vậy?


1. Bảng tóm tắt phong trào công nhân và nông dân 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ – Tĩnh theo mẫu sau:

Những điều kiện dẫn đán sự bùng nổ của phong trào

Những sự kiện chính của phong trào

Kết quả và ý nghĩa của phong trào

Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đến nền kinh tế và đời sống nhân dân Việt Nam.

Sự đàn áp khủng bố của thực dân Pháp.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc đấu tranh của quần chúng công nông trong cả nước nhân kỉ niệm ngày 1 – 5 -1930.

Cuộc đấu tranh của nông dân huyện Hưng Nguyên (12-9-1930).

Chính quyền Xô viết được thành lập ở nhiều vùng rộng lớn ở Nghệ – Tĩnh.

Giữa 1931, phong trào tạm lắng.

Chứng minh đường lối và nhiệm vụ cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản đề ra là đúng đắn.

Khẳng định khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.

Khẳng định sức mạnh của quần chúng công nông nước ta.

2. Phong trào đấu tranh ở Nghệ – Tĩnh lại lên ca, vì:

Bên cạnh những nét chung, Nghệ – Tĩnh có những nét riêng:

 – Là vùng đất nghèo, chịu ách áp bức nặng nề của đế quốc và phong kiến.

 – Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

 – Cơ sở công nghiệp Vinh – Bến Thủy là trung tâm kĩ nghệ lớn nhất Trung Kì, có điều kiện thuận lợi cho liên minh công nông.

 – Các tổ chức cộng sản và cơ sở Đảng ở đây khá mạnh.