Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Sử lớp 9 15 phút Chương 2 Phần 2: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra vào những năm nào?

CHIA SẺ
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra vào những năm nào?; Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế, thực dân Pháp đã làm gì? … trong Kiểm tra môn Sử lớp 9 15 phút Chương 2 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra vào những năm:

A. 1929- 1930.                B. 1929 – 1931.

C. 1929- 1932.                D. 1929 – 1933.

2. “Công nhân không có việc làm, nông dân tiếp tục bị bần cùng hóa, các tầng lớp tiểu tư sản thành thị bị điêu đứng, các nghề thủ công bị sa sút nặng nề… ”

Đoạn viết trên đây diễn tả tình hình xã hội Việt Nam trong thời kì nào?

A. Thời kì 1929 – 1930.

B. Thời kì 1929 – 1933.

C. Thời kì 1929 – 1932.

D. Thời kì 1932 – 1934.

3. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế, thực dân Pháp đã:

A. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp.

B. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.

C. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa.

D. Vừa bóc lột chính quốc, vừa bóc lột các nước thuộc địa.

4. Cuộc khủng hoàng kinh tế thế giới dã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực:

A. Nông nghiệp.

B. Công nghiệp.

C. Xuất khẩu.

D. Thủ công nghiệp.

5. Từ tháng 2 – 1930, đã nổ ra cuộc hai công của 3000 công nhân:

A. Nhà máy Sợi Nam Định.

B. Nhà máy Diêm, Cưa Bốn Thủy.

C. Đồn điền Phú Riềng.

D. Xưởng sửa chừa Ba Son.

6. Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt Nam kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động vào:

A. Ngày 1 – 5 – 1929.

B. Ngày 1 – 5 – 1930.

C. Ngày 1 – 5 – 1931.

D. Ngày 1 – 5 – 1932

7. Tháng 2 đến tháng 4 – 1930, phong trào cách mạng nổ ra mạnh nhất ở:

A. Trung Kì.

B. Bắc Kì.

C. Nam Kì.

D. Trong cả nước.

8. Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931, nơi phong trào phát triển mạnh nhất ở :

A. Hà Nội.

B. Nghệ – Tĩnh.

C. Các tỉnh Bắc Kì.

D. Các tỉnh Nam Kì.

9. Lần đầu tiên truyền đơn, cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng sản đã xuất hiện trên các đuờng phố Hà Nội và những địa phương khác, vào thời gian:

A. Cuối năm 1929 đầu – 1930.

B. Tháng 2 đến tháng 4 – 1930.

C. Ngày 1 – 5 – 1930.

D. Ngày 12- 9 – 1930.

1.0. Cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), ra vào ngày:

A. Ngày 1- 5 – 1930.

B. Ngày 1-5- 1931.

C. Ngay 12-9- 1930.

D. Ngày 12 9 1931.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D B D A C
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B B B B C