Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 2 Phần 2: Đỉnh cao của phong trào cách mạng ở Nghệ – Tĩnh vào thời gian nào?

CHIA SẺ
Đỉnh cao của phong trào cách mạng ở Nghệ – Tĩnh vào thời gian nào?; Cuộc biểu tình trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Nghệ Tĩnh có gần 2 vạn nông dân tham gia diễn ra ở đâu? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 2 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Đỉnh cao của phong trào cách mạng ở Nghệ – Tĩnh vào:

A. Tháng 5 – 1930.

B. Tháng-7 – 1930.

C. Tháng 9-1930.

D. Tháng 10 -1930.

2. Cuộc biểu tình trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Nghệ Tĩnh có gần 2 vạn nông dân tham gia diễn ra ở:

A. Anh Sơn (Nghệ An).

B. Hưng Nguyên (Nghệ An).

C. Thanh Chương (Nghệ An).

D. Can Lộc (Hà Tĩnh).

3.Trước khí thế đấu tranh của quần chúng công nông, bộ máy chính quyền của đế quốc và phong kiến tay sai ở nhiều địa phương thuộc Nghệ An – Hà Tĩnh bị tan rã. Các tổ chức Đảng ở địa phương đã kịp thời lãnh đạo nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tự đứng ra quản lí đời sống của mình đó là kết quả của phong trào đấu tranh:

A. Công – nông tháng 9 – 1930 ở Nghệ – Tĩnh.

B. Biểu tình 1 – 5 – 1930 trên toàn quốc.

C. Biểu tình 12 – 9 – 1930 của nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

D. Đấu tranh trong cả nước (1930).

4. Chính quyền cách mạng ở Nghệ – Tĩnh đã thành lập các lổ chức q chúng, phát triển mạnh nhất là:

A. Nông hội.

B. Công hội.

C. Hội phụ nữ giải phóng.

D. Đoàn thanh niên phản đế

5. Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1930, trung tâm của phong trào cách chủ yếu diễn ra ở:

A. Nam Kì.

B. Trung Kì.

C. Bắc Kì.

D. Trong cả nước.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Căn cứ vào đâu để nói rằng Xô viết Nghệ – Tình thực sự là chính quyên cách mạng của quần chúng do Đảng lãnh đạo?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

C

B

A

A

C

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Căn cứ vào đâu để nói rằng Xô viết Nghệ – Tình thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng do Đảng lãnh đạo?

Tất cả những việc làm mà chính quyền Xô viết thực hiện về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá nói trên đã chứng tỏ lần đầu tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền ở các địa phương; tỏ ra bản chất cách mạng và tính ưu việt của chính quyền cách mạng. Đó thực sự là một chính quyền của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.