Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 2 Phần 1: Hiệp ước thân thiện và hợp tác của các nước ASEAN kí tại Ba – li (In-dỏ-nê-xi-a) khi nào?

CHIA SẺ
Hiệp ước thân thiện và hợp tác của các nước ASEAN kí tại Ba – li (In-dỏ-nê-xi-a) khi nào?; Hiệp ước Ba – li đã xác định nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các nước ASEAN đó là gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 2 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Tuyên bố Băng Cốc xác định mục tiêu của ASEAN là phát triển:

A. Kinh tế – văn hóa.

B. Quân sự – chính trị.

C. Kinh tế – quân sự.

D. Kinh tế – dich vụ.

2. Hiệp ước thân thiện và hợp tác của các nước ASEAN kí tại Ba – li (In-dỏ-nê-xi-a) vào:

A. Tháng 1 – 1976.

B. Tháng 2 – 1976.

C. Tháng 3 – 1976.

D. Tháng 4 – 1976.

3. Hiệp ước Ba – li đã xác định nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các nước ASEAN đó là:

A. Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việ nội bộ cùa nhau.

B. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

C. Hợp tác phát triển có kết quả.

D. Tất cả các nguyên tắc trên.

4. Quan hệ giữa ba nước Đông Dương và các nước ASEAN từ 1979 đết cuôi những năm 80 của tỉtế kỉ XX là:

A. Quan hệ hợp tác song phương.

B. Quan hệ đối thoại.

C. Quan hệ đối đầu do bất đồng về quan hệ kinh tế.

D. Quan hệ căng thẳng, đối đầu do vấn đề Cam-pu-chia.

5. Nền kinh tế ASEAN đă có những chuyển biến mạnh mẽ và đạt được sự tăng trưởng cao vào:

A. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.

B. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Cuối những năm 70 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 80 của thế kỉ XX.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

B

D

 D

D

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945 là:

– Ngay sau khi Nhật đầu hàng, các dân tộc Đông Nam Á nổi dậy giành độc lập

– Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt các nước đế quốc trở lại xâm lược nhân dân các nước Đông Nam Á tiến hành kháng chiến chống xâm lược, giữa những năm 50 các nước Đông Nam Ả lần lượt giành được độc lập dân tộc.

– Cũng từ giữa những năm 50 đế quốc Mĩ can thiệp vào khu vực Đông Nam Á và tiến hành xâm lược Việt Nam. Lào, Cam-pu-chia.

– Từ những năm 50, các nước Đông Nam Ả đã có sự phân hóa trong đường lối đổi ngoại: một số nước tham gia khối quân sự SEATO rồi trở thành đồng minh cùa Mĩ (như Thái Lan, Phi-líp-pin), một số nước thi hành chính sách hòa bình trung lập (In-đô-nc-xi-a, Mi-an-ma).