Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sử Chương 2 Phần 1 lớp 9: Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ASEAN là gì?

CHIA SẺ
Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ASEAN là gì? Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau … trong Kiểm tra 15 phút môn Sử Chương 2 Phần 1 lớp 9. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Tổ chức ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á) được ra đời trong hoàn cảnh nào?

2. Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ASEAN là gì?


1. Tồ chức ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á) được ra đời trong hoàn cảnh:

– ASEAN ra đời trong bối cảnh khu vực và thế giới trong nửa sau những năm 60 của thế kỉ XX có nhiều biến chuyển to lớn.

– Sau khi giành độc lập, đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội cùa đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chù trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác phát triển đồng thời hạn chế  ảnh hưởng cùa các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

– Ngày 8 – 8 – 1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng anh là ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia cùa năm nước: ln-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a,  Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

2. Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ASEAN là:

– Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

– Giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.

– Hợp tác và phát triển.