Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 có đáp án Chương 2 Phần 1: Tình hình Đông Nam Á giữa những năm 50 của thế kỉ XX là gì?

CHIA SẺ
Tình hình Đông Nam Á giữa những năm 50 của thế kỉ XX là gì?;  Tháng 8 /1945, khi phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng, các nước nào sau đây đã nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 có đáp án Chương 2 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Hầu hết các nước Đông Nam Á trước Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Thuộc địa của Mĩ, Nhật.

B. Thuộc địa của Pháp, Nhật.

C. Thuộc địa của Anh, Pháp, Mĩ.

D. Thuộc địa của thực dân phương Tây.

2. Tháng 8 /1945, khi phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng, các nước nào sau đây đã nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền ?

A.In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin.

B. Việt Nam, Lào.

C. In-đô-nê-xi-a,Việt Nam, Lào.

D. Việt Nam, Campuchia.

3. Tình hình Đông Nam Á giữa những năm 50 của thế kỉ XX:

A. Chiến tranh ác liệt.

B. Ngày càng phát triển phồn thịnh,

C. Ngày càng trở nên căng thẳng.

D. Ổn định và phát triển.

4. Các nước Đông Nam Ả lần lượt giành độc lập vào khoảng:

A. Đầu những năm 50 của thế kỉ XX.

B. Giữa những năm 50 của thế kỉ XX.

C. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

5. Giữa những năm 50 của thế kỉ XX, trong bổi cảnh “Chiến tranh lạnh ”, tình hình Đông Nam Á:

A. Ổn định.

B. Rơi vào khùng hoảng,

C. Ngày càng trở nên căng thẳng.

D. Có cơ hội phát triển.

6. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng thù địch lớn nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á là:

A. Đế quốc Đức.

B. Đế quốc Pháp,

C. Đế quốc Mĩ.

D. Đế quốc Anh.

7. Khối quân sự Đông Nam Á (SEA TO) ra đời vào:

A. Tháng 8 – 1954.

B. Tháng 9 – 1954 .

C. Tháng 10 – 1954 .

D. Tháng 11 – 1954.

8. Các nước lập ra khối quân sự Đông Nam Ả (SEA TO):

A. Các nước Đông Nam Á.

B. Mĩ và các nước chư hầu của Mĩ.

C. Mĩ, Thái Lan, Phi-líp-pin.

D. Mĩ, Anh, Pháp.

9. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam A sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Từ những nước thuộc địa trở thành những nước độc lập.

B. Nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh.

C. Sự mở rộng của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

D. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.

1.0. Ngày 8- 8- 1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập với sự tham gia của 5 nước:

A. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan.

B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po.

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a.

D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D C C B C
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án C B D A A