Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 1 Phần 2: Tại sao Nguyễn Ái Quốc chọn con đường đi sang phương Tây?

CHIA SẺ
Tại sao Nguyễn Ái Quốc chọn con đường đi sang phương Tây? Nguyễn Ái Quốc trân trọng, khâm phục các bậc tiền bối, nhưng Người không tán thành con đường của các cụ đã đi … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 1 Phần 2. Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2 có đáp án

1. Tại sao Nguyễn Ái Quốc chọn con đường đi sang phương Tây?

2. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925)?


1. Nguyễn Ái Quốc chọn con đường đi sang phương Tây, vì:

– Nguyễn Ái Quốc trân trọng, khâm phục các bậc tiền bối, nhưng Người không tán thành con đường của các cụ đã đi.

– Người nhận thức rõ muốn đánh Pháp thì phải hiểu Pháp. Người sang Pháp để tìm hiểu: Tại sao nước Pháp xâm lược được nước ta? Nước Pháp có thực sự: “tự do, bình đẳng, bác ái” hay không? Nhân dân Pháp sống thế nào? Sau đó Người sang Anh, Mĩ đi vòng quanh thế giới tìm hiểu, tìm ra con đường cách mạng chân chính cho dân tộc.

2. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925) là:

– Nguyễn Ái Ọuốc là người có công sáng lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và lãnh đạo Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

– Lựa chọn thanh niên yêu nước đưa vào hội, vạch ra mục đích, chương trình của hội.

– Mở lớp huấn luyện chính trị, trực tiếp viết bài dạy, cho xuất bản báo Thanh niên.

– Thông qua việc thành lập và hoạt động cùa Hội, Người đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ nòng cốt chuẩn bị cơ sở cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam.