Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2: Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) vào năm nào?

CHIA SẺ
Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) vào năm nào?; Trong quá trình hoạt động của mình, để chuẩn bị cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc)? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2. Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2 có đáp án

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) vào năm:

A. Giữa năm 1923

B. Cuối năm 1923.

C. Đầu năm 1924.

D. Cuối năm 1924

2.Trong quá trình hoạt động của mình, để chuẩn bị cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc)?

A. Dự Hội nghị Quốc tế nông dân (1924).

B. Dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản (1924).

C. Ra báo “Thanh niên” (1925).

D. Xuất bản tác phẩm “Bản án chế độ thực dân”.

3. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào năm:

A. Tháng 6 – 1925.

B. Tháng 6 – 1926.

C. Tháng 6 – 1927.

D. Tháng 6 – 1928.

4. Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản (1924) tại Liên Xô vào năm bao nhiêu tuổi?

A.33 tuổi.            B. 34 tuổi.

C. 35 tuổi.           D. 36 tuổi.

5. Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có chủ trương:

A. Cử thanh niên ưu tú sang học tập tại Liên Xô.

B. Xuất bản báo Thanh niên.

C. Xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh.

D.“Vô sản hóa”.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

C

A

B

D

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sau nhiêu năm ra đi tìm đường cứu nước. Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác – Lê-nin. tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Thông qua những hoạt động của mình. Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản.

– Tháng 6 – 1925, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Người mở các lớp huấn luyện để đào tạo một số thanh niên Việt Nam trở thành những cán bộ cách mạng. Xuất bản sách báo (Đường Kách mệnh, báo Thanh niên…) tìm cách truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin về nước chuẩn bị cho việc thành lập Đảng.

– Cuối năm 1928 đầu năm 1929, ba tổ chức cộng sản ra đời nhưng lại hoạt động riêng lẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhauế Tình hình đó nếu kéo dài sẽ có nguy cơ dẫn đến sự chia rề lớn trong phong trào cách mạng. Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải có một đảng cộng sản thống nhất trong cả nước. Với uy tín của mình, Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam (3 – 2 – 1930).

– Người đã soạn thảo ra Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Đây chính là cơ sở lí luận đầu tiên của Đảng.

Chính Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập ra Đảng ta.