Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Sử lớp 9 15 phút Chương 1 Phần 2: Thời gian thành lập Tân Việt Cách mạng đảng là khi nào?

CHIA SẺ
Thời gian thành lập Tân Việt Cách mạng đảng là khi nào?; Thành phần của Tân Việt Cách mạng đảng bao gồm những thành phần nào? … trong Kiểm tra môn Sử lớp 9 15 phút Chương 1 Phần 2. Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 1 Phần 2 có đáp án

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Thời gian thành lập Tân Việt Cách mạng đảng:

A. Tháng 4 – 1928.

B. Tháng 5 – 1928.

C. Tháng 6 – 1928.

D. Tháng 7 – 1928.

2. Thành phần của Tân Việt Cách mạng đảng bao gồm:

A. Công nhân, nông dân.

B. Tư sản, tiểu tư sản.

C. Trí thức trẻ và thanh niên tư sản yêu nước.

D. Thợ thủ công, những người buôn bán nhỏ .

3. Tân Việt Cách mạng đảng hoạt động chủ yếu ở:

A. Bắc Kì.

B. Trung Kì.

C.Nam Kì.

D. Bắc, Trung, Nam Kì.

4. Đáng Tân Việt tập hợp những:

A. Trí thức trẻ và thanh niên tiêu tư sản.

B. Thanh niên yêu nước.

C. Tất cả mọi thành phần có tư tưởng cứu nước.

D. Công nhân trong các nhà máy.

5. Các hội viên tiên tiến của Tân Việt Cách mạng đảng đã chịu tác động của hệ tư tưởng:

A. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.

B. Tư tưởng dân chủ tư sản.

C. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

D. Hệ tư tưởng phong kiến.

6. Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập vào:

A. Ngày 25 – 10 – 1927.

B. Ngày 25 – 11 – 1927.

C. Ngày 25 – 12 – 1927.

D. Ngày 25 – 1 – 1928.

7. Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng chịu ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng:

A. Chủ nghĩa dân tộc.

B. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.

C. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

D. Chủ nghĩa dân chủ tư sản.

8.Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động chủ yếu ở:

A. Bắc Kì

B. Trung Kì

C. Nam Kì

D. Bắc, Trung, Nam Kì

9. Nhân vật đứng đầu tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng là:

A. Phan Bội Châu.

B. Phan Chu Trinh.

C. Tôn Đức Thắng.

D. Nguyễn Thái Học.

1.0. Mục tiêu của Việt Nam Quốc dân đảng:

A. Đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền.

B. Đánh đuổi giặc Pháp, giành quyền lãnh đạo.

C. Đưa giai cấp tư sản Việt Nam lên cầm quyền.

D. Giành độc lập, thực hiện các quyền tự do dân chủ.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D C B A C
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án C B A D A