Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Văn 6 – Chương 2 – Số nguyên: Tính giá trị |-3| + | 2| – |1|

CHIA SẺ

Tính giá trị \(|-3| | + | 2| – |1|\); Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết \(|a| = 3\) … trong Kiểm tra 15 phút Văn 6 – Chương 2 – Số nguyên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết \(-3 < x ≤ 2\)

Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết

a) \(|a| = 3\)

b) \(|a| < 3\)

Bài 3. Tính giá trị

a) \(|-3| | + | 2| – |1|\)

b) \(|-18| : |6|\)


Bài 1. Ta có: \(x ∈ \{-2, -1, 0, 1, 2\}\)

Bài 2.  a) Nếu \(x ≥ 0\) thì \(|x| = x ⇒ x = 3\)

Nếu \(x < 0\) thì \(|x| = -x \)\(⇒ -x = 3 ⇒ x = -3\).

b) \(x ∈\mathbb Z \)\(⇒ |x| ∈ N \) mà \(|x| < 3\)\( ⇒ |x| = 0\); \(|x| = 1\) hoặc \(|x| = 2\).

\(⇒ x ∈ \{0, 1, 2, -2\}\)

c) Vì \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x| ∈\mathbb N\). Vậy \(|x| = -1\) không thể xảy ra.

Bài 3. a) \(|-3| + |2| – |-1| = 3 + 2 – 1 = 4\)

b) \(|-18| : |-6| = 18 : 6 = 3\)