Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Văn lớp 6 15 phút – Chương 2 – Số nguyên: Tìm số đối của số sau: (-2; 4; -10; 5)

CHIA SẺ

Tìm số đối của số sau:(-2; 4; -10; 5); Tìm \(a ∈\mathbb Z\) . biết \(-3 < a ≤  1\) … trong Kiểm tra Văn lớp 6 15 phút – Chương 2 – Số nguyên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm số đối của số sau:

\(-2; 4; -10; 5\)

Bài 2. Tìm x biết:

a) \(|a| = 5\)

b) \(|x| ≤ 2\)

c) \(|x| ≤ 5\)

Bài 3. Tìm \(a ∈\mathbb Z\) . biết \(-3 < a ≤  1\).


Bài 1. Số đối của -2 là 2, của 4 là -4; số đối của -10 là 10; số đối của 5 là -5

Bài 2.  a) \(|x| = 5\). Nếu \(x ≥ 0\) thì \(|x| = x ⇒ x = 5\)

Nếu \(x < 0\) thì \(|x| = -x\)\( ⇒ -x = 5 ⇒ x = -5\)

Vậy \(x = 5\) hoặc \(x = -5\)

b) Vì \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x| ∈\mathbb N\) và \(|x| ≤ 2 ⇒ |x| = 0\) hoặc \(|x| = 1\)

\(⇒ x = 0\) hoặc \(x = 1\) hoặc \(x = -1\).

c) Vì \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x| ∈\mathbb N\) và \(|x| ≤  5\).

\(⇒ |x|  = 0\); \(|x| = 1\); \(|x| = 2\); \(|x| = 3\); \(|x| = 4\); \(|x| = 5\).

\(⇒ x ∈ \{-5, -4, -3, -2, -1- 0, 1, 2, 3, 4, 5\}\)

Bài 3. Vì \(a ∈\mathbb Z\)  và \(-3< a ≤ 1\)\( ⇒ a ∈ \{-2, -1, 0, 1\}\)