Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Số nguyên Toán 6 có đáp án: Tìm số đối của số sau: (-8, 4, -2, 2010)

CHIA SẺ
Tìm số đối của số sau: \(-8, 4, -2, 2010\); So sánh \(-2010\) và \(- | -2011|\) … trong Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Số nguyên Toán 6 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm số đối của số sau: \(-8, 4, -2, 2010\)

Bài 2. So sánh

a) \(-2010\) và \(- | -2011|\)

b) \(-|-15|\) và \(-|-14|\)

Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết

a) \(|x| = |-5|\)               b) \(|x| < |5|\)

c) \(-4 ≤  x < -1\)


Bài 1. Số đối của – 8 là 8; số đối của 4 là -4; số đối của -2 là 2; số đối của 2010 là -2010

Bài 2. a) Ta có: \(|-2011| = 2011 \)\(⇒ -|-2011| = -2011\)

\(⇒ -2010 > -2011\). Vậy \(-2010 > – |-2011|\)

b) Ta có: \(|-15| = 15\); \(|-14|=14 \)\(⇒ – |-15| = -15 \) và \(- |-14| = -14\).

mà \(-15 < -14 \)\(⇒ – |-15| < – |-14|\)

Bài 3. a) Ta có: \(|-5| = 5\). Vậy \(|x| = 5\)\( ⇒ x = 5\) hoặc \(x = -5\)

b) \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x| ∈\mathbb N\) mà \(|x| < 5\)\( ⇒ |x| = 0; |x| = 1; |x| = 2; \)\(\,|x| = 3; |x| = 4\)

\(⇒ x ∈ \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}\)

c) \(-4 ≤  x < -1\) và \(x ∈\mathbb Z\)\(  ⇒ x ∈ \{-4, -3, -2\}\).