Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Đoạn thẳng: Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điếm B nằm giữa hai điểm A và C?

CHIA SẺ

Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điếm B nằm giữa hai điểm A và C?; Hỏi có bao nhiêu đường thẳng đi qu điểm A, là những đường thẳng nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho hình vẽ bên.

Hỏi có bao nhiêu đường thẳng đi qu điểm A, là những đường thẳng nào?

Có bao nhiêu đường thẳng không đi qua điểm B? Là những đường nào?

Bài 2. V ba đim A, B, C thẳng hàng sao cho điếm B nằm giữa hai điểm AC.

Bài 3. Theo hình v bên ta có thể trng 12 cây thành 6 hàng mỗi hàng 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng sao cho mỗi hàng có 4 cây?


Bài 1. a) Có ba đường thẳng đi qua điểm A đó là: AB, AC và AD

b) Có hai đường thẳng không đi qua điểm B đó là AC và AD

Bài 2. Có hai trường hợp vẽ:

Bài 3. Sơ đồ là hình vẽ bên: