Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Kiểm tra Toán 8 cuối kì 2 Vĩnh Thuận 90 phút: Giải các bài tập về PT và BPT bậc nhất…

CHIA SẺ

Đề của phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận năm 2018 gồm: 2 câu hỏi lý thuyết, 4 câu bài tập xoay quanh các nội dung về Phương trình bậc nhất một ẩn, Bất PT bậc nhất, tam giác đồng dạng.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH THUẬN

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề kiểm tra học kì II,  năm học 2017 – 2018

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: 90 phút

( không kể chép đề hoặc giao đề)

 A – LÝ THUYẾT: (2,0 đ)

  1. Nêu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn?
  2. Giải phương trình: 5x – 15 = 0

B – BÀI TẬP (8,0 điểm):

1. (2,0 đ): Giải các phương trình sau:

a).  ( 4x – 8)(25 + 5x) = 0

b). |x – 1 | = 3x + 2

2. (2,0 đ): Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ và ngược dòng từ  B về A mất 5 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B. Biết rằng vận tốc của dòng nước là 2km/h.

3.(1,0 đ):

Cho hình bên có DE // BC.

Tính độ dài x của đoạn thẳng DE

 

4. (3,0 đ): Cho ΔABC vuông tại A và AH vuông góc với BC như hình bên.

a) Hình vẽ bên có những cặp tam giác đồng dạng nào?

b) Cho biết AB = 13,55cm, AC = 21,60cm. Hãy tính BC, AH, BH và HC?

c)  Hãy tính tỉ số diện tích của ΔABC và ΔHBA?


Đáp án và gợi ý giải:

Lý thuyết:

1. Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng ax + b = 0, (a ≠ 0)

2.  5x  =  15  ⇒ x  = 3

Vậy nghiệm của ptrình là: x = 3

Tự luận:

Câu 1 a). ⇔ 4x – 8 = 0 hoặc 25 + 5x  = 0

⇔ x = 2 hoặc x = – 5

Vậy tập nghiệm của ptrình:     S ={-5;2}

b).   |x-1| = 3x +2 (*)

|x-1| = x – 1 khi x -1 ≥ 0 hay x ≥ 1 (1)

|x-1| = 1 – x khi x -1 ≤ 0 hay x ≤ 1 (2)

Giải (1) x – 1 = 3x + 2 ⇔ x = -1,5 (loại)

Giải (2) 1 – x = 3x + 2 ⇔ x = -0,25 (Thỏa mãn điều kiện)

Vậy PT (*) có 1 nghiệm x = -0,25