Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 2 phần số học: Thực hiện phép tính 3 – (5 – 13)

CHIA SẺ

Thực hiện phép tính \(3 – (5 – 13)\); Đơn giản biểu thức: \(a + |-12| + (-13) + 25\) … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 2 phần số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Thực hiện phép tính

a) \(3 – (5 – 13)\)                   b) \((-5) – (13 – 5)\)

Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết

a) \(3 + x = 5\)                       b) \(|-3| + x = -|7|\)

Bài 3. Đơn giản biểu thức:

a) \(a + |-12| + (-13) + 25\)

b) \(b – [12  + (-41) + 25]\)


Bài 1. a) \(3 – (5 – 13) = 3 – [5 + (-13)] \)\(\,= 3 – (-8) = 11\)

Cách khác: \(3 – (5 – 13) = 3 – 5 + 13 \)\(\,= 16 – 5 = 16 + (-5) = 11\)

b) \((-5) – (13 – 5) = (-5) – 13 + 5 \)\(\,= [(-5) + 5] – 13 = -13\)

Bài 2.  a) \(3 + x = 5 ⇒ x = 5 – 3 = 2\)

b) \(|-3| + x = – |-7| ⇒ 3 + x = -7\)\(\; ⇒ x = (-7) – 3 = -10\)

Bài 3. a) \(a + | -12| + ( -13) + 25 \)\(\;= a + 12 – 13 + 25 = a + 24\)

b) \(b – [12 + (-41) + 25] \)

\(\;\;\;= b – 12 – (-41) – 25\)

\(\;\;\;= b – 12 + 41 – 25 = b + 4\).