Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 – Số nguyên lớp 6: Tìm x, biết (-75) – (x + 20) + 95 = 0

CHIA SẺ

Tìm x, biết \(-75 – (x + 20) + 95 = 0  \); Tính \((-8) – (-7)\) … trong  Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 – Số nguyên lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tính

a) \((-8) – (-7)\)                         b) \(-9 – |-5|\).

Bài 2. Tìm x, biết

a) \(-75 – (x + 20) + 95 = 0  \)

b) \(|-3| + x = -5\)

Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết:

a) \(|x + 2| ≤ 1 \)               b) \(|x| ≤ 6 – (-1)\)


Bài 1. a) Ta có: \(- 8 – (-7) = (-8) + 7 = -1\)

b) \(-9 – |-5| = -9 -5 = -14\)

Bài 2. a) \(-75 – (x + 20) + 95 = 0\)

    \( -75 – x – 20 + 95 = 0\)

    \( 0 – x = 0\)

    \( x = 0\)

b) \(|-3| + x = -5 \)

    \( 3 + x = -5\)

    \(x= -5 -3\)

    \( x = – 8\)

Bài 3. a) Vì \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ (x + 2) ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x + 2| ∈\mathbb N\); \(|x + 2| ≤ 1 ⇒ |x + 2| = 0\)

Hoặc \(|x + 2| = 1 \)\(⇒ x + 2 = 0; x + 2 = 1\) hoặc \(x + 2 = -1\).

\(⇒ x = -2; x = -1; x = -3\).

b) Ta có: \(6 – (-1) = 7\)

Vì \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x| ∈\mathbb N;\) \(|x| ≤ 7 ⇒ |x| ∈  \{0, 1, ..7\}\)

\(⇒ x ∈ \{0, ± 1, ±  2, …, ± 6, ±  7\}\)