Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 Chương 2 – Số nguyên: Tìm x, biết 17 – (x + 3) = 2

CHIA SẺ
Tìm x, biết \(17 – (x + 3) = 2\); Tìm khoảng cách giữa hai điểm a, b trên trục số biết: \(a = – 2010;  b = 2011\) … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 Chương 2 – Số nguyên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm khoảng cách giữa hai điểm a, b trên trục số biết:

\(a = – 2010;  b = 2011\)

Bài 2. Đơn giản biểu thức

\(A = a + (42  – 70 + 18) – (42 + 18 + a)\)

Bài 3. Tìm x, biết \(17 – (x + 3) = 2\)


Bài 1. Ta có: \(|a – b| = |-2010 – 2011| = |-4021|\)\(\; = 4021\)

(Ta có thể xét \(|b – a|\) )

Bài 2. Ta có:

\(A = a + (42  – 70 + 18) – (42 + 18 + a)\)

\(\;\;\;\, = (a – a) + (42 – 42) + (18 – 18) – 70\)

\(\;\;\;\,= – 70\).

Bài 3. Ta có:

\(17 – (x + 3) = 2 \)

\(17 – x – 3 = 2 \)

\(14 – x = 2\)

\( x = 14 – 2 = 12\).