Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Văn trường THCS Đức Ninh: Nước Đại Việt ta” là áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc. Hãy viết bài giới thiệu về tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm và làm sáng tỏ nhận định trên

CHIA SẺ

Trường THCS Đức Ninh tổ chức kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8…Nước Đại Việt ta” là áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc. Hãy viết bài giới thiệu về tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm và làm sáng tỏ nhận định trên

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm, 8 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm).

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.

“Từng nghe:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hoá đã lâu,
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương,
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có.
Vậy nên:
Lưu Cung tham công nên thất bại,
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong,
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô,
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.
Việc xưa xem xét
Chứng cớ còn ghi.”
(Nước Đại Việt ta – Ngữ văn 8, tập 2)

1. “Nước Đại Việt ta” trích từ tác phẩm nào?
A. Chiếu dời đô
B. Bình Ngô đại cáo
C. Hịch tướng sĩ
D. Bàn luận về phép học

2. Văn bản trên viết theo thể loại nào?
A. Thơ
B. Hịch
C. Cáo
D. Chiếu

3. Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về chức năng của thể Cáo?
A. Dùng để kêu gọi mọi người đứng lên chống giặc
B. Dùng để tâu lên vua những ý kiến, đề nghị của bề tôi
C.Dùng để ban bố mệnh lệnh của nhà vua
D. Dùng để trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một sự nghiệp để mọi người cùng biết

4. Tác phẩm chứa đoạn trích ra đời vào thời điểm nào?
A. Khi nghĩa quân Lam Sơn đã lớn mạnh
B. Sau khi quân ta đại thắng giặc Minh
C. Trước khi quân ta phản công quân Minh xâm lược
D. Khi giặc Minh đang đô hộ nước ta

5. Tình cảm bao trùm lên toàn bộ đoạn trích trên là gì?
A. Lòng căm thù giặc
B. Lòng tự hào dân tộc
C. Tinh thần lạc quan
D. Tinh thần quyết chiến quyết thắng

6. Kiểu hành động nói nào được thực hiện trong đoạn trích sau:
“Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.”
A. Hành động trình bày
B. Hành động hỏi
C. Hành động bộc lộ cảm xúc
D. Hành động điều khiển

Câu 7: Nghĩa của từ“văn hiến” là gì ?

A. Những tác phẩm văn chương

B. Những người tài giỏi

C. Truyền thống văn hoá lâu đời và tốt đẹp

D. Truyền thống lịch sử vẻ vang

8. Những biện pháp tu từ nào được sử dụng trong bốn câu sau ?

“Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương.

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau

Song hào kiệt đời nào cũng có.”
A. So sánh, ẩn dụ

B. Điệp từ, nói quá

C. Liệt kê, ẩn dụ

D. So sánh, liệt kê

II. Tự luận (6 điểm).

“Nước Đại Việt ta” là áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc.
Hãy viết bài giới thiệu về tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm và làm sáng tỏ nhận định trên.