Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề kiểm tra học kì 2 môn Hoá lớp 8 trường THCS Ngọc Long năm 2016

CHIA SẺ

Kiểm tra học kì 2 môn Hoá lớp 8 của trường THCS Ngọc Long: Cho các chất sau: NaOH, CO2, Na2O, SO2, K, MgO, H2SO4, CaO, P2O5. Chất nào tác dụng với nước. Viết PTHH minh họa.

Trường THCS NGỌC LONG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 8

Thời gian làm bài 45 phút

I. Trắc nghiệm🙁1,5 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng :

1. Để điều chế 3,36 l khí H2 . Số gam kim loại Mg tác dụng với dung dịch HCl là.

A. 2,4 g          
B.3,2g            
C.3,6 g             D.   4,8 g

2. Thể tích không khí ( ở đktc) cần dùng để đốt cháy hết 1,2 kg C là.

A. 112 (l)        
B.11200 (l)    
C.22400 (l)        
D.22,4 (l)

3.  Nhóm chất đều tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ là:

A. SO3 , Na2O , BaO        
B.Na2O , K2O, BaO

C.CaO, BaO, Li2O            
D.Cả B và C

4. Nhóm kim loại đều tác dụng với nước là:

A. Ca , Na , Fe, K        
B.Na , Ba, Ca , K

C.K , Na , Ba , Al      
D.Li , Na , Cu , K

Câu 5. Nhóm chất gồm toàn Bazơ là:

A. NaOH, H2SO4 ,              
B.Ca(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3

C.KOH, Al(OH)3, FeSO4     
D.Cả A, B, C

6. Nhóm chất làm quỳ tím chuyển màu xanh là

A. H2SO4, KOH, Al(OH)3,  SO3 , Na2O

B.Ca(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3

C.NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,

D.KOH, Al(OH)3, FeSO4

 Câu 7. Nhóm chất đều làm quỳ tím chuyển màu đỏ là

A. BaO, Na2O, CaO

B.SO3, P2O5, N2O5

C.Ca(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)

D.HCl, HNO3, H3PO4, H2SO4

8. Dẫn 2,24 l khí H2  qua ống sứ nung nóng đựng 4 gam CuO. Khối lượng Cu thu được là.

A. 3,2 g        
B.0,32 g            
C.1,6 g              
D.2,4 g

II. Tự luận: (8đ)

1. (3 đ) Cho các chất sau: NaOH, CO2, Na2O, SO2, K, MgO, H2SO4, CaO, P2O5. Chất nào tác dụng với nước. Viết PTHH minh họa.

2. (1 đ)

a) Trong 200 ml dung dịch có hòa tan 16 gam CuSO4. Hãy tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4?

b) Dung dịch H2SO4 có nồng độ 14 %. Hãy tính khối lượng H2SO4 có trong 150 gam dung dịch?

3. (4 đ) Dẫn khí hiđro lấy dư qua 8,1g ZnO nung nóng.

a) Tính thể tích khí hiđro cần dùng ở đktc?

b) Tính khối lượng Zn thu được ?

c) Cho toàn bộ Zn thu được trên vào 200 gam dung dịch axit clohiđric (HCl) 7,3%. Hãy tính thể tích khí hiđro tạo thành (đktc)?

d) Nếu dẫn lượng khí hiđro cần dùng cho phản ứng ở câu a qua 3,24 gam FexOy nung nóng thấy phản ứng vừa đủ. Xác định công thức hóa học của FexOy?

( Cho Fe = 56, O = 16, H =1, Cl = 35,5 )

Chúc các em học tốt!