Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm tổng các ước của số 28

CHIA SẺ
Tìm tổng các ước của số 28;  Số 73885625 có chia hết cho 25 hay không? … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(x, y ∈\mathbb N\) sao cho \((x – 1)(y – 2) = 2\).

Bài 2. Tìm tổng các ước của số 28

Bài 3. Số 73885625 có chia hết cho 25 hay không?


Bài 1. Ta có: \((x + 1)(y – 2) = 2.1\).

Ta xét các trường hợp sau:

Trường hợp 1: \(x + 1 = 2\) và \(y – 2 = 1 ⇒  x = 1\) và \(y = 3\).

Trường hợp 2: \(x + 1= 1\) và \(y – 2= 2 ⇒  x = 0\) và \(y = 4\).

Bài 2. Tập các ước của 28:

\(Ư(28) = \{1, 2, 4, 7, 14, 28\}\)

Ta có: \(1 + 2+ 4 + 7 + 14 + 28 = 56\)

(Số 28 được gọi là hoàn chỉnh vì tổng của các ước của nó bẳng 56 và 56 = 2.28)

Ta có thể thấy số 6, số 496 có tính chất này)

Bài 3. Ta có: \(73885625 = 5^4.118217 \) và 54 ⋮ 52 ⇒ Số đã cho chia hết cho 25.