Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 phần số học: Tìm số tự nhiên x,  sao cho: (x + 2)(y – 1) = 4

CHIA SẺ

Tìm số tự nhiên x,  sao cho: \((x + 2)(y – 1) = 4\); Tìm các chữ số x, y sao cho \(\overline {1x5y} \)chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5, 6 và 9 … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 phần số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm số tự nhiên x,  sao cho:

\((x + 2)(y – 1) = 4\).

Bài 2. Tìm các chữ số x, y sao cho \(\overline {1x5y} \)chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5, 6 và 9.


Bài 1. Ta có:

\((x + 2) (y – 1) = 4.1 = 2.2\). Ta xét các trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: \(x + 2 = 4\) và \(y – 1 = 1 ⇒ x = 2\) và \(y = 2\).

+ Trường hợp 2: \(x + 2 = 1\) và \(y – 1= 4\) (không thỏa)

+ Trường hợp 3: \(x + 2 = 2\) và \(y – 1 = 2 ⇒ x = 0, y = 3\).

Bài 2. Vì \(\left\{ \matrix{  \overline {1x5y} \; \vdots \;2 \hfill \cr  \overline {1x5y} \; \vdots \;5 \hfill \cr}  \right.\) nên \(\overline {1x5y} \) có tận cùng bằng 0

\(⇒ y = 0\). Ta có: \(\overline {1×50} \). Số này chia hết cho 9

\(⇒ ( 1+ x + 5)\; ⋮\; 9; x = 0, 1, …, 8, 9\). Ta có: \(x = 3\).

Khi đó: \(1350 \;⋮ \;2, 3, 1, 5, 6, 9\).