Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Sử lớp 9 15 phút Chương 3 Phần 2: Năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ải Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách?

CHIA SẺ
Năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ải Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách?; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 đuợc tổ chức tại đâu? … trong Kiểm tra môn Sử lớp 9 15 phút Chương 3 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Trong tiến trình Chiến tranh thế giới thứ hai, tháng 6 – 1941 đã diễn ra sự kiện:

A. Phát xít Đức tấn công Bỉ, Na Uy.

B. Phát xít Đức tấn công Liên Xô.

C. Phát xít Đức tấn công Pháp.

D. Phát xít Đức tấn công Bỉ, Hà Lan.

2. Năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ải Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách?

A. 15năm.               B. 20 năm.

C. 25 năm.              D. 30 năm.

3. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 đuợc tổ chức tại:

A. Pác Bó (Cao Bằng).

B. Bắc Cạn.

C. Bắc Sơn (Lạng Sơn).

D. Tân Trào (Tuyên Quang).

4. Thời gian tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8:

A. Từ ngày 10 đến ngày 15-5- 1941.

B. Từ ngày 10 đến ngày 19 – 5 – 1941.

C. Từ ngày 10 đến ngày 25 – 5 – 1941.

D. Từ ngày 10 đến ngày 29 – 5 – 1941.

5. Chủ trương trước hết của Hội nghị Ban Chắp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 là:

A. Phải đánh đổ cho được ách thống trị của phát xít Nhật.

B. Phải đánh đổ cho được ách thống trị của thực dân Pháp.

C. Phải giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp – Nhật.

D. Phải giải phóng cho được dân tộc Việt Nam ra khỏi ách thống trị của Nhật.

6. Mâu thuẫn cơ bủn trong lòng xã hội Việt Nam được Hội nghị Ban Chấp lĩànli Trung ương Đủng Cộng sản Đỏng Dương lần thứ 8 xác định là:

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp.

B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp – Nhật.

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.

7. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đủng lần 8 đã chủ trương thành lập:

A. Mặt trận Liên Việt.

B. Mặt trận Đồng minh.

C. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh ).

D. Mặt trận Nhân dân Phản đế Đông Dương.

8. Hội nghị Ban clĩấp hành Trung ương Đáng lần 8 đã quyết định tam gác khẩu hiệu:

A. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo

B. “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”.

C. “Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng công”.

D. Thực hiện “Người cày có ruộng”.

9. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đủng lần 8 thực hiện khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo… ”, tiến tới thực hiện:

A.“Người cày có ruộng”.

B. “Đánh đổ địa chủ”,

C. “Chia ruộng đât công cho dân cày”.

D. “Giảm tô, giảm tức”.

1.0. “Liên hiệp hết thảy với các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, để cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”, đó là chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương khi thành lập:

A. Mặt trận Dân tộc thống nhất Đông Dương.

B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương

C. Mặt trận Dân chù thống nhất Đông Dương.

D. Các tổ chức quần chúng (Hội cứu quốc) của mặt trận Việt Minh.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B D A B C
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B C B A D