Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 3 Phần 2: Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày, tháng, năm nào?

CHIA SẺ
Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày, tháng, năm nào?; Vai trò của Mặt trận Việt minh được thể hiện trong thời gian nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 3 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày, tháng, năm:

A. Ngày 10 – 5 – 1941.

B. Ngày 15 – 5 – 1941.

C. Ngày 19 – 5 – 1941.

D. Ngày 29 – 5 – 1941.

2. Vai trò của Mặt trận Việt minh được thể hiện trong thời gian:

A. 1930-1931.    B. 1936-1939.

C. 1939- 1941.   D. 1941 – I945.

3. Cuối năm 1940, sau khi khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại, theo chủ trương của Đảng, một bộ phận lực lượng vũ trang khởi nghĩa được tỗ chức lại thành:

A. Các đội du kích.

B. Các đội Cứu quốc quân.

C. Trung đội Cứu quốc quân.

D. Đội tuyên truyền giải phóng quân.

4. Tỉnh được coi là nơi thí điểm cuộc vận dộng xây dựng các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh là:

A. Cao Bằng.    B. Bắc Cạn.

C. Lạng Sơn.     D. Hà Giang.

5. Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống:

Tháng 10 – 1944, đã gửi thư cho đồng bào toàn quốc nêu rõ: “Phe xâm lược gần đến ngày bị tiêu diệt. Cơ hội cho dân tộc ta giái phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm rưõi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh!”

A. Mặt trận Việt Minh.

B. Lãnh tụ Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc).

C. Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

D. Ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao – Bắc – Lạng.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Những chủ trương mới của Đảng được quyết định ở Hội nghị Trung ương lần thử 8 là gì? Vì sao Đảng ta chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

C

D

A

A

B

II.PHẦN TỰ LUẬN

6. Những chủ trương mới của Đảng được quyết định ở Hội nghị Trung ương lần thứ 8 là gì,? Vì sao, Đảng ta chủ trương đặt nhiệm vụ giải  phóng dân tộc lên hàng đầu?

– Chủ trương mới:

+ Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đánh đuổi Nhật – Pháp.

+ Tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”.

+ Thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).

– Đảng ta đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu:

Trên cơ sở phân tích tình hình thế giới và trong nước. Đặt biệt là tình hình trong nước, mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc, phát xít Nhật – Pháp phát triển gay gắt, vận mệnh dân tộc suy vong hơn bao giờ hết. Nhiều cuộc đấu tranh đã nổ ra tiêu biểu là khởi nghĩa Bắc Sơn (9 – 1940), khởi nghĩa Nam Kì (11- 1940) và binh biến Đô Lương (1 – 1941) nguyện vọng thiết tha của các tầne lớp nhân dân là đánh đuổi Pháp – Nhật giành độc lập dân tộc lên cao, vì thế nhiệm vụ giải phóng dân tộc (dân tộc Việt Nam) được Đảng ta đặt lên hàng đầu.