Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 9: Chứng tỏ (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B

CHIA SẺ
Cho đoạn thẳng \(OO’ = 13cm\). Dựng đường tròn (O; 12cm) và (O’; 5cm). Chứng tỏ (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B … trong Kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 9. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho đoạn thẳng \(OO’ = 13cm\). Dựng đường tròn (O; 12cm) và (O’; 5cm)

a. Chứng tỏ (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B.

b. Vẽ đường kính AC của (O) và AD của (O’). Chứng minh ba điểm C, B, D thẳng hàng.


a. Ta có: \(OO’ < R + R’ \;(13 < 12 + 5)\) nên đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B.

b. Ta có: \(\widehat {ABC} = 90^\circ ,\) do đó:

\(\widehat {ABC} + \widehat {ABD} = 180^\circ \) nên C, B, D thẳng hàng.