Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 3 Hình học lớp 9 có đáp án: Chứng minh các điểm A, D, O, E cùng nằm trên một đường tròn

CHIA SẺ

Cho góc \(\widehat {xAy}\) và đường tròn (O tiếp xúc với Ax và Ay tại B và C. Trên đoạn thẳng BC lấy điểm M ( khác B và C). Đường thẳng vuông góc với OM tại M cắt Ax, Ay lần lượt tại D và E … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 3 Hình học lớp 9 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho góc \(\widehat {xAy}\) và đường tròn (O tiếp xúc với Ax và Ay tại B và C. Trên đoạn thẳng BC lấy điểm M ( khác B và C). Đường thẳng vuông góc với OM tại M cắt Ax, Ay lần lượt tại D và E. Chứng minh các điểm A, D, O, E cùng nằm trên một đường tròn.


\(Ax \bot OB\) ( tính chất tiếp tuyến) Þ \(\widehat {OBD} = 90^\circ \)

\(\widehat {DMO} = 90^\circ \) (gt) nên tứ giác OMBD nội tiếp.

\( \Rightarrow \widehat {ODM} = \widehat {OBM}\) ( góc nội tiếp cùng chắn cung OM của đường tròn qua O, M, B, D)

Ta lại có tứ giác ABOC nội tiếp nên

\(\widehat {OBM} = \widehat {OAC}\)

\( \Rightarrow \widehat {ODM} = \widehat {OAC}\) hay \(\widehat {ODE} = \widehat {OAE}\).

Vì A, D ở cùng phía đối với EO nên A và D nằm trên một cung chứa góc \(\dfrac{1 }{2}\widehat {xAy}\) dựng trên OE hay A, D, O , E cùng nằm trên một đường tròn.