Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 7 Phần 2 có đáp án: Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước ta sau năm 1975 là gì?

CHIA SẺ
Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước ta sau năm 1975 là gì?; Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau năm 1975 là gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 7 Phần 2 có đáp án. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hàng đầu về mặt chính trị ở nước ta là:

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.

B. Ổn định tình hình chính trị – xã hội ở hai miền Nam – Bắc.

C. Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.

D. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.

2. Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước ta sau năm 1975 là:

A. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.

B. Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng.

C. Đất nước đã được độc lập, thống nhất.

D. Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta.

3. Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau năm 1975 là:

A. Số người mù chừ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao.

B. Bọn phản động trong nước vẫn còn.

C. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu.

D. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề.

4. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau năm 1975 là:

A. Hàn gắn vết thương chiến tranh.

B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa.

C. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.

D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia.

5. Miền Bắc hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế vào thời gian:

A. 1973.             B. 1974.

C. 1975.             D. 1976.

6. Tháng 9 – 1975, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ:

A. Cải tạo XHCN.

B. Bầu cử Quốc hội thống nhất.

C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

D. Bầu Ban Dự thảo Hiến pháp.

7. Hội nghị Hiệp thưong chính trị thống nhất đất nước họp tại Sài Gòn từ:

A. Ngày 15 đến ngày 20 – 11 – 1975.

B. Ngày 15 đến ngày 21-11-1975.

C. Ngày 15 đến ngày 22 – 11 – 1975.

D. Ngày 15 đến ngày 23 – 11 – 1975.

8. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước, sổ cử tri đi bỏ phiếu chiếm:

A 90,8%.                  B. 92,8%

C. 95,8%.                 D. 98,8%.

9. Quốc hội quyết định lấy tên nước ta là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ:

A. Ngày 2 – 1 – 1976.

B. Ngày 2 – 8 – 1976.

C. Ngày 2 – 9-1976.

D. Ngày 2-10-1976.

10. Quốc hội thống nhất cả nước là Quốc hội khóa:

A. Khóa IV        B. Khóa V

C. Khóa VI        D. Khóa VII


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án C C D B D
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án C B D A C