Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 2 Phần 1: Khái niệm các nước Mĩ La-tinh là chỉ khu vực địa lí nào?

CHIA SẺ
Khái niệm các nước Mĩ La-tinh là chỉ khu vực địa lí nào?; Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX nhiều nước Mĩ La-tinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 2 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Khái niệm các nước Mĩ La-tinh là chỉ khu vực địa lí:

A. Vùng Bắc Mĩ.

B. Vùng Nam Mĩ.

C. Châu Mĩ.

D. Vùng Trung và Nam Mĩ.

2. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh là:

A. Thuộc địa của Anh, Pháp.

B. Thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

C. Những nước hoàn toàn độc lập.

D. Những nước cộng hòa, những nước trên thực tế là thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

3. Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX nhiều nước Mĩ La-tinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của:

A. Thực dân Anh.      B. Đế quốc Mĩ.

C. Thực dân Pháp.    D. Đế quốc Nhật.

4. Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiên tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là:

A. “Lục địa bùng cháy.

B. “Lục địa mới trỗi dậy”.

C. “Đại lục ngũ kĩ’.

D “Đại lục thức tỉnh”.

5. Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là:

A. Chế độ phân biệt chùng tộc.

B. Chủ nghĩa thực dân cũ.

C. Chế độ tay sai phản động cùa chủ nghĩa thực dân mới..

D. Giai cấp địa chủ phong kiến..

6. Một trong những kết quả của phong trào đấu tranh ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đó là nhiều nước đã:

A. Thiết lập được chính quyền dân chù nhân dân.

B. Giành được chính quyền.

C. Thiết lập được các chính phù dân tộc – dân chủ.

D. Thiết lập được chính phủ cộng hòa.

7. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thê kỉ XX, phong trào đâu tranh của nhân dân các nước Mĩ La-iinh diễn ra dưới hình thức:

A. Bãi công của công nhân.

B. Đấu tranh chính trị.

C. Đấu tranh vũ trang.

D. Mít tinh, biểu tình.

8. Trong những năm 1970-1973, Chi-lê đã thực hiện những:

A. Chính sách tái thiết đất nước.

B. Kế hoạch 5 năm.

C. Biện phát đẩy nhanh tốc độ tăng trường kinh tế.

D. Chính sách, cải cách tiến bộ.

9. Tình hình kinh tế, chính trị nhiều nước Mĩ La-tinh lại gặp nhiều khó khăn, có lúc căng thẳng vào thời kì:

A. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX.

B. Đầu những năm 70 của thế kỉ XX

C. Đầu những năm 80 cùa thế kỉ XX.

D. Đầu những năm 90 của thế kỉ XX.

1.0. Người chỉ huy cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (Cu Ba) ngày

26/7/1953 là ai?

A. Chê Ghê-va-na.

B. Phi-đen Ca-xtơ-rô

C.Ra-un Cax-tơ-rô

D. A-gien-đê


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D D B B C
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án C C D D B